Nog geen reacties

Actie Kerkbalans 2024

Vier gemeenschappen, samen één parochie

In april is weer de Actie Kerkbalans en zullen onze vrijwilligers op circa 11.600 adressen van onze parochianen in Leidschendam, Rijswijk, Voorburg en gedeelten van Den Haag de Kerkbalansbrief 2024 in de brievenbus doen.

Gelet op het geraamde financieel tekort voor 2024 nodigen wij u hierbij uit straks een ruimhartige financiële ondersteuning te bieden. Met uw hulp kunnen we de voor velen zo belangrijke plaatselijke geloofsgemeenschap én de pastorale zorg binnen de gehele parochie voor nu en de toekomst behouden. Wij vertrouwen op uw massale steun, omdat we weten dat uw kerk en geloofsgemeenschap, zeker in deze tijd, u heel wat waard is.

Begroting 2024 van de parochie HH. Maria en Jozef

Baten
Bijdragen parochianen
Resultaat beleggingen
Baten uit gebouwen
Baten begraafplaats
Overige baten
Totaal baten
Lasten
Kosten Actie Kerkbalans
Beheer en administratie
Persoonskosten
Onderhoud gebouwen
Reservering grootonderhoud
Eredienst
Pastoraat
Begraafplaats
Verplichte bijdragen
Totaal lasten
Negatief resultaat

Begroot 2024
531.000
169.900
53.700
95.000
6.500
   856.100
.
5.600
130.000
252.450
178.300
236.700
26.100
16.657
35.750
110.800
         992.357
         136.257

Begroot 2023
447.600
138.758
10.500
71.800
6.800
   675.4588.800
52.250
315.207
206.305
240.080
24.250
12.600
23.791
111.600
       989.066
       319.425

Realisatie 2022
547.571
196.113
36.993
91.007
671
  872.355
.
10.161
63.760
390.327
150.248
240.080
25.348
14.436
38.344
100.633
          954.056
            81.505

Toelichting
Deze begroting voor 2024 sluit met een tekort van ruim € 136.000. Belangrijke inkomstenbronnen voor de parochie zijn naast de bijdragen van de parochianen, de inkomsten uit verhuurd vastgoed. Voor de lastenontwikkeling zijn vooral de kosten van en onderhoudskosten voor de kerkelijke gebouwen, en de persoonskosten van belang. Het parochiebestuur streeft naar een sluitende exploitatierekening voor komende jaren. De financiële ondersteuning van alle parochianen is daarbij van essentieel belang, evenals een adequate en meerjarige verhuurmogelijkheid van het vastgoed van onze parochie. De voorlopige jaarcijfers 2023 worden u gepresenteerd in de Kerkbalansbrief 2024.

Plaats een reactie