Tot op vandaag wordt de zending van Christus aan zijn apostelen in de Kerk voortgezet. Het door God ingestelde kerkelijke ambt wordt in verschillende wijdingsorden uitgeoefend: bisschoppen, priesters en diakens. Het sacrament van de Wijding staat ten dienste van het geloofsleven van heel de Kerk, het Volk van God. De dragers van het gewijde ambt zijn aangesteld om in Christus’ Naam het geloof te verkondigen, de sacramenten te bedienen en herders te zijn van de medegelovigen die aan hun zorg zijn toevertrouwd.

Vronesteyn: Centrum voor diaken- en priesteropleiding

De opleiding tot priester en diaken omvat meer dan alleen leerstof. De hele mens wordt gevormd in een klimaat dat hem dichter brengt bij God en mensen. Daarom is Vronesteyn er. Het is een thuisplaats voor geestelijke groei om de essentiële elementen van de ontwikkeling naar het gewijde ambt te ontvangen. Voor alle toekomstige priesters en diakens van het bisdom wil Vronesteyn een vormingshuis zijn, waar zij hun relatie met God en de medemensen intens en oprecht verder inhoud kunnen geven.

Zie verder: https://www.bisdomrotterdam.nl/roeping.

Vronesteynambassadeur

Om het contact tussen de parochies en Vronesteyn inniger en laagdrempeliger te maken, heeft het bisdom dit jaar een aantal Vronesteynambassadeurs benoemd. Hun rol is om een aanspreekpunt te zijn van het seminarie binnen de parochies. Op deze manier zal het voor mensen makkelijker zijn in contact te komen met Vronesteyn. De ambassadeur van de parochie is Laura Migliori. Zij is bereikbaar via mail. Ook is Laura vaak in de St. Martinus.

Video over de Wijding

Pastoor Bakker spreekt over zijn weg naar het priesterschap. Ieder mens wordt geroepen. De vraag is waartoe? De priester is geroepen om te verkondigen, te heiligen en om leiding te geven.