Met grote regelmaat wordt er in kerken van onze parochie de rozenkrans gebeden. Maria is onze voorspraak bij haar Zoon Jezus. Jezus zelf heeft – hangend aan het kruis – ons zijn moeder tot ons aller moeder gegeven. Haar mogen wij vragen om met ons mee te bidden. Zij pleit voor ons bij haar goddelijke Zoon, zoals zij dat ooit tijdens de bruiloft in Kana deed.

Naast het bidden in onze kerken kunt u ook via onze website meebidden.

Voor wie niet bekend is met de rozenkrans, zie hier voor uitleg.

Elke dag van de week kent haar eigen geheimen van de rozenkrans die tijdens het bidden worden overwogen. Zie hieronder voor verdere uitleg. Na het bidden van de rozenkrans volgt de litanie van Maria. De tekst van deze litanie is hieronder te vinden.

Hieronder vindt u viermaal de rozenkrans om naar te luisteren en om mee te bidden:
op zondag en woensdag klik hier;
op maandag en zaterdag klik hier;
op dinsdag en vrijdag klik hier;
op donderdag klik hier.

Litanie van Maria

Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons. Christus, aanhoor ons.
God, hemelse Vader,
God, Zoon, Verlosser van de wereld,
God, heilige Geest,
Heilige Drievuldigheid, één God,
Heilige Maria,
Heilige Moeder van God,
Heilige Maagd der maagden,
Moeder van Christus,
Moeder van de Kerk,
Moeder van de barmhartigheid,
Moeder van de goddelijke Genade,
Moeder van de hoop,
Allerreinste Moeder,
Zeer kuise Moeder,
Maagdelijke Moeder,
Onbevlekte Moeder,
Beminnelijke Moeder,
Bewonderenswaardige Moeder,
Moeder van goede raad,
Moeder van de Schepper,
Moeder van de Zaligmaker,
Allervoorzichtigste Maagd,
Eerwaardige Maagd,
Lofwaardige Maagd,
Machtige Maagd,
Goedertieren Maagd,
Getrouwe Maagd,
Spiegel van gerechtigheid,
Zetel van Wijsheid,
Oorzaak van onze Blijdschap,
Geestelijk vat,
Eerwaardig vat,
Heerlijk vat van godsvrucht,
Mystieke roos,
Toren van David,
Ivoren toren,
Gouden huis,
Ark van het verbond,
Deur van de hemel,
Morgenster,
Heil van de zieken,
Toevlucht van de zondaren,
Troost van de migranten,
Troosteres van de bedroefden,
Hulp van de christenen,
Koningin van de engelen,
Koningin van de aartsvaders,
Koningin van de profeten,
Koningin van de apostelen,
Koningin van de martelaren,
Koningin van de belijders,
Koningin van de maagden,
Koningin van alle heiligen,
Koningin zonder erfsmet ontvangen,
Koningin in de hemel opgenomen,
Koningin van de heilige rozenkrans,
Koningin van het gezin,
Koningin van de vrede,
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,
Bid voor ons, heilige Moeder van God,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, verhoor ons.
ontferm U over ons.
ontferm U over ons.
ontferm U over ons.
ontferm U over ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
bid voor ons.
spaar ons Heer.
verhoor ons Heer.
ontferm U over ons.
opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden. Heer God, wij bidden U: geef ons, uw dienaren, dat wij ons mogen verheugen in een bestendige gezondheid van ziel en lichaam; mogen wij door de verheven voorspraak van de heilige Maria, die altijd maagd is gebleven, verlost worden van de tegenwoordige droefheid en de eeuwige vreugde genieten. Door Christus, onze Heer. Amen.

 

De geheimen van de rozenkrans

Tijdens het bidden van de rozenkrans overwegen wij de geheimen de rozenkrans. Deze geheimen verbinden het rozenkransgebed met de Bijbel. De Bijbelteksten behorend bij de verschillende geheimen vindt u hier.

Van oudsher zijn er vijftien geheimen (mysteries) van de rozenkrans, drie groepen van vijf. Deze drie groepen worden de Blijde Geheimen, de Droevige Geheimen en de Glorievolle Geheimen genoemd. Sinds oktober 2002 is er een groep geheimen bijgekomen: de Geheimen van het Licht.

In onderstaande video spreekt pater Kouijzer over de verbinding tussen het rozenkransgebed en de heilige Schrift.

De Glorievolle Geheimen op zondag en woensdag:
1. Jezus verrijst uit de doden (Lucas 24,1-12)
2. Jezus stijgt op ten hemel (Handelingen 1,6-11)
3. De heilige Geest daalt neer over de apostelen (Handelingen 1,12-14 en 2,1-4)
4. Maria wordt in de hemel opgenomen (Judith 15,9)
5. Maria wordt in de hemel gekroond (Openbaring 12,1)

De Blijde Geheimen op maandag en zaterdag:
1. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria (Lucas 1,26-38)
2. Maria bezoekt haar nicht Elizabeth (Lucas 1,39-56)
3. Jezus wordt geboren in een stal van Betlehem (Lucas 2,1-19)
4. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen  (Lucas 2,22-35)
5. Jezus wordt in de tempel teruggevonden (Lucas 2,41-52)

De Droevige Geheimen dinsdag en vrijdag:
1. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader (Lucas 22,39-46)
2. Jezus wordt gegeseld (Mattheüs 27,20-26)
3. Jezus wordt met doornen gekroond (Matteüs 27,27-31)
4. Jezus draagt zijn kruis naar Golgotha (Lucas 23,26-32)
5. Jezus sterft aan het kruis (Johannes 19-25-30)

De Geheimen van het Licht op donderdag:
1. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan (Mattheüs 3,13-17)
2. Jezus verandert water in wijn (Johannes 2,1-11)
3. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering (Mattheüs 5,3-10)
4. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor (Lucas 9,28-36)
5. Jezus stelt de eucharistie in (Lucas 22,14-20)

Tilburgse parochie neemt Marialiederen op om thuis mee te zingen

Marialiederen zingen is een jaarlijkse traditie in mei in de Tilburgse Mariakerk. Een kwartet nam twintig populaire liedjes op om thuis mee te zingen. Sinds het begin van de lockdown worden de wekelijkse diensten in de Mariakerk aan de Schans in Tilburg via de website van de parochie en YouTube uitgezonden. Toen bleek dat veel gelovigen de liederen van de H. Mis thuis meezingen, ontstond het idee om voor de meimaand Marialiedjes op te nemen. Een gelegenheidskoor met Sonja van den Dries, Joke Knegsel, Bert de Grauw en Albert Bisschop klaarde de klus in een verder lege kerk. Beluister de liedjes. Wie zingt mee?