Per 1 januari 2024 gelden de volgende tarieven.
Alle bedragen zijn in euro’s.

 

Particuliere graven (familiegraven) (bijzetting tot uiterlijk 15.00 uur)

Gebruiksrecht voor 20 jaar (maximaal 3 overledenen)
Gebruiksrecht voor 30 jaar (maximaal 3 overledenen)
Verlenging gebruiksrecht voor een periode van 10 jaar
Rechten voor het bijzetten van een overledene
Rechten van bijzetten van een asurn
Afnemen en herplaatsen van een monument (risico aanvrager)*
Kosten van de grafakte

1.545
2.215
775
1.010
285
350
42

* Indien deze werkzaamheden niet in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd, worden de gemaakte kosten doorberekend.

 

Urngraven (bijzetting tot uiterlijk 15.00 uur)

Gebruiksrecht voor 20 jaar (maximaal 2 asurnen)
Gebruiksrecht voor 30 jaar (maximaal 2 asurnen)
Verlenging gebruiksrecht voor een periode van 10 jaar
Rechten van bijzetten van een asurn
Kosten van de grafakte

590
795
310
285
42

 

Algemene graven (bijzetting tot uiterlijk 15.00 uur)

Rechten voor het bijzetten (duur 10 jaar)
Kosten van de grafakte

1.010
42

 

Kindergraven (bijzetting tot uiterlijk 15.00 uur)

Rechten voor het begraven van een kind jonger dan 1 jaar
Rechten voor het begraven van een kind leeftijd 1 tot 12 jaar
Kosten van de grafakte

515
620
42

 

Bijzetting op zaterdag (tot uiterlijk 13.00 uur)

in particulier graf of algemeen graf
in kindergraf tot 1 jaar
in kindergraf van 1 tot 12 jaar

1.450
775
845

 

Onderhoud

Een verplichte jaarlijkse bijdrage is verschuldigd voor het algemeen onderhoud van het kerkhof, alsmede het bladvrij houden en het eenmaal per jaar reinigen van het monument. De kosten van beplanting (na toestemming) en reparatie van het monument zijn altijd voor rekening van de rechthebbende van het graf.

 

Tarieven van onderhoud

soort graf:

per jaar
per 10 jaar
per 20 jaar
per 30 jaar

familiegraven

85
850
1.700
2.550

algemene graven en kindergraven

n.v.t.
310
n.v.t.
n.v.t.

urngraven

n.v.t.
300
600
895

 

Overige tarieven

Voor het plaatsen van een gedenkteken is verschuldigd
Het groen maken van het graf
Opgraven van stoffelijke resten
Beenderkist ten behoeve van opgraving
Rechten van herbegraven
Bij herbegrafenis afnemen en herplaatsen monument (risico aanvrager)

155
77
* 855
* 215
* 990
* 350

* Bedragen voorzien van een * dienen vooruit te worden betaald.

 

Plaatsing gedenkteken

Plaatsing van een gedenkteken is pas toegestaan nadat hiervoor door of namens het bestuur schriftelijk toestemming is gegeven.
Een monument op een familiegraf dient aan de voorzijde te zijn voorzien van het grafnummer.

 

Tijden van teraardebestellingen

Maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 15.00 uur. Buiten deze uren worden de rechten voor het bijzetten met 50 % verhoogd.
Zaterdag tussen 10.00 en 13.00 uur. Buiten deze uren vinden geen begrafenissen plaats. 

 

Gebruik condoleanceruimte in de H. Bonifatiuskerk (catering verzorgd door uitvaartondernemer)

Gebruik van de kerk in het eerste uur
Na het eerste uur extra per half uur

195
100

 

Kistmaat

In geval geen standaardkist van buitenwerks 205 cm lang en 65 cm breed (inclusief handgrepen) wordt gebruikt, dan dient dit direct bij melding van een begrafenis aan ons te worden doorgegeven daar anders een te klein graf wordt gemaakt. De werkelijke kosten voor extra werkzaamheden ten gevolge van een buitenmaats kist worden aan u in rekening gebracht.

De kerkhofcommissie houdt zich het recht voor om te bepalen of een buitenmaats kist op de gewenste diepte kan worden begraven en dat dientengevolge het aantal beschikbare grafplaatsen afneemt. Bij algemene graven kan eventueel het geldende huurtarief worden verhoogd.