De kerkelijke uitvaart is geen sacrament, maar wel een belangrijk moment in het menselijk leven. Als geloofsgemeenschap vertrouwen we onze dierbare overledene aan God toe. Zonder dat het de pijn rond iemands overlijden kan wegnemen, troosten we elkaar in het vertrouwen dat God, die tijdens ons leven met ons mee is getrokken, ons ook door de dood heen zal vergezellen. Daarbij is de verrezen Heer ons grote voorbeeld: omwille van zijn dood en verrijzenis, mogen wij vertrouwen dat God ook ons bij Hem zal thuisbrengen.

De uitvaart binnen de parochie HH. Maria en Jozef

Als een dierbare komt te overlijden, komen er vele vragen op de nabestaanden af. Diepere vragen over het mysterie van het leven en de dood, maar ook veel praktische vragen. In korte tijd moet er veel geregeld worden. Het is verstandig om tijdig met elkaar over de wensen rondom een uitvaart te spreken. Om u daarbij te helpen hebben wij in deze folder een aantal zaken betreffende een kerkelijke uitvaart op een rijtje gezet. Heeft u nog vragen, maak gerust een afspraak met een van de leden van het pastoraal team.

Waarom een katholieke uitvaart?

De dood hoort bij het menselijk leven. Het brengt vaak gevoelens van verzet, verslagenheid en verdriet teweeg. De Bijbel roept ons op om onder alle omstandigheden zorg aan de dood en de uitvaart te besteden. De doden begraven is een van de werken van barmhartigheid.

Bij een katholieke uitvaart wordt het leven van de overledene en het verdriet van de nabestaanden in het grote verband van Gods liefde voor de mens geplaatst. We spreken dankbaarheid voor het leven en hoop op eeuwig leven uit. We vertrouwen de overledene en onszelf toe aan de liefdevolle zorg van de levende God. Wij brengen onze dierbare tot aan de drempel van het leven, waar wij hem of haar toevertrouwen in de handen van God in afwachting van de verrijzenis.

Het is belangrijk de uitvaart van een dierbare goed voor te bereiden en met elkaar te bespreken. Hoe doet u het beste recht aan zijn of haar persoon? Wat betekent het afscheid voor uzelf? Bij een overlijden kunt u een beroep doen op de parochie voor het verzorgen van een kerkelijke uitvaart. U kunt daarin een eigen inbreng hebben. Met de voorganger bespreekt u wat daarbij haalbaar en liturgisch gepast is.

Wat moet u doen bij een overlijden?

Neem zo snel mogelijk contact op met een uitvaartondernemer en geef duidelijk aan dat u een kerkelijke uitvaart wenst. Hij neemt contact op met de parochie om in overleg een tijdstip voor de uitvaart te bepalen. Binnen de parochie wordt de beschikbaarheid van een voorganger, de kerk, het koor en de koster nagegaan. Daarna worden er definitieve afspraken met de uitvaartondernemer gemaakt.

De voorganger benadert u om een afspraak te maken om samen de uitvaartviering voor te bereiden. Tijdens dit gesprek wordt de soort uitvaartviering gekozen. Omdat het drukken van de rouwkaarten al eerder begint, moet hierop altijd een algemene aanduiding gebruikt worden zoals uitvaartviering of afscheidsdienst.

Uitvaart vanuit de kerk?

Als regel vindt een uitvaartplechtigheid plaats in een van onze vier kerken. Hier hebben wij alle mogelijkheden om op waardige wijze vanuit onze geloofsgemeenschap afscheid te nemen van de overledene. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor een plechtigheid op een begraafplaats of in een crematorium de voorkeur heeft. Het is mogelijk dat daar met een van onze voorgangers een gebedsviering plaatsvindt. Alleen in een kapel op een katholieke begraafplaats kan ook Eucharistie gevierd worden en de heilige Communie worden uitgereikt.

Begraven of cremeren?

Voor een uitvaart vanuit onze kerken maakt het niet uit of deze wordt gevolgd door een begrafenis of een crematie. Alleen bij een begrafenis op de begraafplaats van de H. Bonifatius in Rijswijk, Sint Agatha en Noorthey in Leidschendam en de Oosterbegraafplaats in Voorburg kan de voorganger meegaan naar het graf, om daar te bidden en het graf te zegenen. Er wordt na een uitvaart in een kerk niet meegegaan naar crematoria en naar andere dan de hiervoor genoemde begraafplaatsen.

Soorten uitvaartviering

Er zijn drie soorten uitvaartvieringen:
– de Eucharistieviering,
– de Communieviering,
– de gebedsviering.

In al deze vieringen klinkt het Woord van God als troost en hoop. We vieren vanuit ons geloof in de verrijzenis. Ook de rituelen van kaarsen aansteken aan de Paaskaars, wijwater en wierook maken deel uit van alle vieringen. Bij de vieringen in onze kerken is er als regel een koor aanwezig voor de muzikale ondersteuning. Mechanische muziek vanaf een cd is moeilijk te verenigen met onze liturgische principes van actieve deelname van de gelovigen.

Het komt vaak voor dat een groot deel van de aanwezigen bij een uitvaart niet vertrouwd is met het kerkelijk leven en met de Eucharistie en dus ook niet deelneemt aan de Communie. Juist bij een uitvaart is de onderlinge verbondenheid belangrijk. Dat vraagt ook om een zo groot mogelijke betrokkenheid bij alle onderdelen van de uitvaartviering. Daarom zal de voorganger vaak voorstellen de uitvaart te houden met een gebedsviering, dus zonder Communie.

De gebedsviering is het meest laagdrempelig. Alle kerkgangers kunnen volledig en gelijkwaardig aan deze vorm deelnemen. Een gebedsviering biedt veel ruimte voor persoonlijke inbreng in de vorm van gedichten, een persoonlijk woord, niet-Bijbelse teksten en verhalen en eigen muzikale inbreng (bijvoorbeeld vioolspel, fluitspel, een lied door een familielid).

Als er bij de nabestaanden wel sprake is van een duidelijke kerkelijke betrokkenheid zal de voorkeur vaak uitgaan naar een Eucharistieviering. Dit vraagt de aanwezigheid van een priester en dat is helaas niet altijd mogelijk. Vanwege het eigen karakter van de Eucharistieviering is de ruimte voor de eigen inbreng van de nabestaanden hierin beperkt. Een alternatief voor de Eucharistieviering is een Communieviering onder leiding van een diaken of een gebedsleider.

Wanneer u een duidelijke voorkeur heeft, is het goed deze via de uitvaartondernemer kenbaar te maken. Wij zullen daar dan zoveel mogelijk rekening mee houden. Uiteindelijk bepaalt de voorganger in overleg met u de vormgeving van de uitvaart.

Gedachteniskruisje

Tijdens uitvaartvieringen in onze kerken wordt er een gedachteniskruisje opgehangen. Naast het gebed voor de overledene tijdens de voorbede laat het gedachteniskruisje de overledene in onze geloofsgemeenschap zichtbaar voortleven. Ook als de uitvaart niet vanuit de kerk plaatsvindt, kan er een gedachteniskruisje in de kerk worden opgehangen. Tijdens de viering van Allerzielen kunnen de kruisjes aan de nabestaanden worden meegegeven.

Ruimte voor een condoleance

Het is mogelijk aansluitend aan een uitvaartviering een condoleancebijeenkomst te organiseren. Wij beschikken over de volgende mogelijkheden: de Benedictuszaal bij de HH. Benedictus en Bernadettekerk, de ruimte achterin de H. Bonifatiuskerk, het atrium in de St. Martinuskerk en De Haard bij de HH. Petrus en Pauluskerk. Over het algemeen zal u zelf via de uitvaartondernemer voor de catering moeten zorgen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de parochiesecretariaten.

De kosten van een kerkelijke uitvaart

Wij hanteren vaste tarieven voor uitvaarten. Deze kunt u bij de parochiesecretariaten opvragen.

Parochiesecretariaten

De contactinformatie betreffende de parochiesecretariaten vindt u hier.

Het noodnummer ten behoeve van uitvaartondernemingen staat hier.

Het maken van een afspraak voor een uitvaart van een overledene, gaat via de uitvaartondernemer. De uitvaartondernemer onderhoudt het contact met de parochie.

Uitvaartfolder

Bovenstaande informatie is vastgelegd in deze uitvaartfolder, die ook achter in onze kerken ligt.

Het pastoraal team is van harte bereid om wensen met betrekking tot uw eigen uitvaart reeds voor uw overlijden met u door te nemen.

R.-K. begraafplaatsen

Naast een aantal algemene begraafplaatsen liggen er binnen de parochie twee r.-k. begraafplaatsen. Dit zijn:
R.-K. Begraafplaats H. Bonifatiuskerk te Rijswijk
R.-K. Begraafplaats St. Agatha te Leidschendam