Eén federatie bestaande uit drie parochies

De drie parochies H. Bonifatius, St. Maarten en Trinitas werken steeds nauwer met elkaar samen. De financiële administraties van de drie parochies zijn echter strikt van elkaar gescheiden. Dat betekent dat u hieronder de financiële gegevens van de drie parochies per parochie aantreft.

Heilige Bonifatiusparochie

Jaarrekening 2021 H. Bonifatiusparochie

Lasten
Personeel
Onroerend goed
Rente en lasten schulden
Eredienst en pastoraat
Verplichte bijdragen
Kosten begraafplaats
BeheerBaten
Bijdragen parochianen
Opbrengst bezittingen
Baten begraafplaats
Incidentele baten
Nadelig saldo
.

Realisatie
159.413
152.439
9.949
11.459
48.743
47.059
  27.570
456.632

222.574
120.805
101.046
5.954
    6.230
456.609

Begroot
190.425
156.700
0
12.570
53.413
19.000
  20.045
452.153

214.000
85.461
57.500
0
  95.192
452.153

Het tekort over 2021 is een stuk lager dan begroot. Dat is positief, maar hangt samen met de periode (het jaar 2021). Eind 2021 stonden de koersen van de beleggingen van Bonifatius goed wat € 40.000 aan gerealiseerde koerswinst opleverde. Nu zijn de koersen verslechterd. Dat belooft een tegenvaller in 2022. De personeelskosten zijn lager dan begroot vanwege de vacature op het gebied van catechese die per 1-5-2022 is vervuld. De kerkbijdragen van parochianen zijn hoger dan in 2020 en dit heeft een positief effect op het saldo van baten en lasten in 2021.

Balans H. Bonifatiusparochie

Activa
Kerkelijke goederen
Beleggingen
Vorderingen op korte termijn
GeldmiddelenPassiva
Vermogen
Voorzieningen en fondsen
Schulden op korte termijn
.

31-12-2021
1.279
1.749.771
69.434
    510.752
2.331.236

    764.557
1.547.755
      18.924
2.331.236

31-12-2020
1.518
1.823.765
50.543
    229.187
2.105.013

    586.934
1.475.103
      42.976
2.105.013

In 2021 is een woning die verhuurd werd, verkocht. Dat resulteert op de balans in een lager bedrag aan beleggingen en een hoger bedrag aan geldmiddelen. Het belegbaar vermogen is in beheer bij InsingerGillisen.

Toelichting
Heeft u vragen over de financiën van de parochie? Dan kunt u contact opnemen met het lokale financiële aanspreekpunt, Jan Mulder (mail of 070 415 28 08) of met de penningmeester (mail).

 

Sint Maartenparochie

Jaarrekening 2021 St. Maartenparochie

Lasten
Personeel
Onroerend goed
Rente en lasten schulden
Eredienst en pastoraat
Verplichte bijdragen
Beheer
Incidentele lasten
Voordelig saldoBaten
Bijdragen parochianen
Opbrengst bezittingen
Incidentele baten
Nadelig saldo
.

Realisatie
  56.889
250.752
4.117
8.234
45.912
13.069
1.200
     10.398
390.571

165.946
224.297
328
              0
390.571

Begroot
  79.246
216.970
2.000
12.410
47.417
14.335
0
0
372.378

137.000
233.950
0
       1.428
372.378

Het jaar 2021 is afgesloten met een licht positief financieel resultaat. De personeelskosten zijn lager dan begroot vanwege de vacature op het gebied van catechese die per 1-5-2022 is vervuld. Kosten onroerend goed zijn hoger dan begroot omdat er een hogere storting in de pot groot onderhoud is gedaan voor het schoolgebouw. Dit hangt samen met het groot onderhoud dat in 2023 is voorzien.

Balans St. Martinusparochie

Activa
Kerkelijke goederen
Beleggingen
Vorderingen op korte termijn
GeldmiddelenPassiva
Vermogen
Voorzieningen en fondsen
Schulden op korte termijn
.

31-12-2021
3
1.594.001
172.410
1.506.748
3.273.162

2.162.812
1.100.969
         9.381
3.273.162

31-12-2020
4
2.073.001
93.319
1.439.037
3.605.361

2.662.903
    908.576
       33.882
3.605.361

In de openingsbalans 2021 stond onterecht nog de pastorie van de OLV-kerk als bezitting. Deze is in 2020 verkocht. Deze onjuistheid is gecorrigeerd in de eindbalans 2021. De verkoop van de pastorie OLV-kerk resulteert aan de activakant in een lager bedrag aan beleggingen en aan de passivakant in een lager bedrag aan vermogen. Het belegbaar vermogen is in beheer bij InsingerGillisen.

Toelichting
Mocht u vragen hebben over de financiën van de Sint Maarten, dan kunt u contact opnemen het lokale financiële aanspreekpunt: Emile Duijsens (mail) of met de penningmeester (mail).

 

Trinitasparochie

Jaarrekening 2021 Trinitasparochie

Lasten
Personeel
Onroerend goed
Rente en lasten schulden
Eredienst en pastoraat
Verplichte bijdragen
BeheerBaten
Bijdragen parochianen
Opbrengst bezittingen
Incidenteel & functioneel
Nadelig saldo
.
Realisatie
  58.359
111.921
11.494
11.253
27.834
  13.911
234.772159.237
72.271
329
2.935

234.772
Begroot
  87.893
128.900
6.800
12.660
32.092
  14.075
282.420157.700
18.000
0
106.720
282.420

Het tekort over 2021 is een stuk lager dan begroot. Dat is positief, maar hangt samen met de periode (het jaar 2021). Eind 2021 stonden de koersen van de beleggingen van Trinitas goed wat € 66.000 aan gerealiseerde koerswinst opleverde. Nu zijn de koersen verslechterd. Dat belooft een tegenvaller in 2022. De personeelskosten zijn lager dan begroot vanwege de vacature op het gebied van catechese die per 1-5-2022 is vervuld.

Balans Trinitasparochie

Activa
Kerkelijke goederen
Beleggingen
Vorderingen op korte termijn
GeldmiddelenPassiva
Vermogen
Voorzieningen en fondsen
Schulden op korte termijn
.
31-12-2021
    80.002
3.015.443
3.290
    549.184
3.647.9193.050.783
465.630
    131.506
3.647.919
31-12-2020
    80.002
2.089.974
5.645
1.137.839
3.313.4602.832.480
    418.021
      62.959
3.313.460

In 2021 is de financiële positie van Trinitas verbeterd. Het belegbaar vermogen is in beheer bij InsingerGillisen.

Toelichting
Mocht u vragen hebben over de financiën van de Trinitas, dan kunt u contact opnemen met het lokale financiële aanspreekpunt: Frans Aarts (mail) of met de penningmeester (mail).