Van drie parochies naar één parochie

De drie parochies H. Bonifatius, St. Maarten en Trinitas zijn per 1 januari 2024 samen één parochie gaan vormen, de parochie van de HH. Maria en Jozef.

Hieronder ziet u nog de jaarcijfers 2022 van de tot 1 januari 2024 drie zelfstandige parochies.

Heilige Bonifatiusparochie

Staat van baten en lasten Realisatie 2022 Begroot 2022 Realisatie 2021
Baten
Bijdragen parochianen 220.581 177.350 219.144
Opbrengst bezittingen   50.435   44.714   73.543
Opbrengst begraafplaats   91.007   72.000 101.047
Overige baten   17.349   19.800   18.875
Totaal baten 379.372 313.864 412.609
Lasten
Personeel 137.848 131.391 159.413
Kosten kerkelijke gebouwen 137.440 140.800 124.276
Eredienst en pastoraat   13.638   14.384   11.459
Verplichte bijdragen   39.836   41.110   45.313
Algemene beheerkosten   35.316   25.084   31.319
Kosten begraafplaats   38.062   23 500   47.059
Totaal lasten 402.140 376.269 418.839
Resultaat (nadelig)  -22.768  -62.405    -6.230

 

Balans 31.12.2022 31.12.2021
ACTIVA
Kerkelijke goederen               642          1.282
Beleggingen    1.592.090   1.749.771
Vorderingen op korte termijn          95.690        69.434
Liquide middelen        503.913      510.752
Totaal activa    2.192.335   2.331.239
PASSIVA
Eigen vermogen       554.481     768.570
Voorzieningen en verplichtingen    1.615.356  1.543.744
Kortlopende schulden         22.498       18.925
   2.192.335  2.331.239

Toelichting
De financiële bijdragen van de parochianen zijn ongeveer op hetzelfde niveau gebleven als in 2021. De opbrengsten uit bezittingen waren lager omdat vanaf 2022 de koersmutaties op effecten, overeenkomstig de richtlijnen van het bisdom, rechtstreeks in het vermogen worden geboekt. De inkomsten uit de begraafplaats waren geringer dan in 2021, maar waren wel beter dan geraamd in de begroting 2022. De begraafplaatskosten daarentegen waren ook hoger dan geraamd, maar geringer dan in 2021. In 2022 bedroegen de totale kosten van de parochie € 402.140 bij een geraamd bedrag voor totaal der kosten van € 376.269. Het nadelig resultaat voor de H. Bonifatiusparochie bedroeg in 2022 € 22.768 bij een geraamd tekort van € 62.405.

Heeft u vragen over de financiën van de parochie? Dan kunt u contact opnemen de penningmeester (mail).

 

Sint Maartenparochie

Staat van baten en lasten Realisatie 2022 Begroot 2022 Realisatie 2021
Baten
Bijdragen parochianen 171.762 159.000 163.101
Opbrengst bezittingen 129.185 164.680   78.987
Overige baten   12.977     1.500   11.915
Totaal baten 313.924 325.180 254 003
Lasten
Personeel   94.002   95.595   56.889
Kosten kerkelijke gebouwen 140.958 152.800 116.617
Eredienst en pastoraat   11.808   10.033     8.234
Verplichte bijdragen   39.698   40.603   43.066
Algemene beheerkosten   21.548   19.566   18.799
Totaal lasten 308.014 318.597 243.605
Resultaat     5.910     6.583   10.398

 

Balans 31.12.2022 31.12.2021
ACTIVA
Kerkelijke goederen                 3                 3
Beleggingen 2.191.022 1.594.000
Vorderingen op korte termijn    228.960    172.409
Liquide middelen 1.086.814 1.506.748
Totaal activa 3.506.799 3.273.160
PASSIVA
Eigen vermogen 2.200.825 2.162.811
Voorzieningen en verplichtingen 1.261.075 1.100.969
Kortlopende schulden      44 899         9 380
3.506.799 3.273.160

Toelichting
De bijdragen parochianen van de Sint Maartenparochie bedroegen in 2022 ruim € 8.000 meer dan in 2021 en waren ruim € 12.000 hoger dan begroot. De netto-opbrengst van de bezittingen waren in 2022 circa € 35.000 lager dan begroot, maar circa € 50.000 hoger dan in 2021, dankzij verhuur van gebouwen. Het totaal van de lasten was circa € 10.000 lager dan geraamd. Het boekjaar kon afgesloten worden met een positief resultaat voor 2022 van € 5.910.

Mocht u vragen hebben over de financiën van de parochie, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester (mail).

 

Trinitasparochie

Staat van baten en lasten Realisatie 2022 Begroot 2022 Realisatie
2021
Baten
Bijdragen parochianen 155.228 164.000 156.780
Opbrengst bezittingen   16.493   26.000   57.727
Overige baten     7.339             0     6.042
Totaal baten 179.060 190.000 220.549
Lasten
Personeel   78.999   85.383   58.359
Kosten kerkelijke gebouwen 111.929 139.400 111.921
Eredienst en pastoraat   14.340   14.683   11.254
Verplichte bijdragen   21.099   19.680   25.376
Algemene beheerkosten   17.338   21.933   16.574
Totaal lasten 243.705 281.079 223.484
Resultaat (nadelig)  -64.645  -91.079    -2.935

 

Bala 31.12.2022 31.12.2021
ACTIVA
Kerkelijke goederen       80.002       80.002
Beleggingen 2.550.548 3.015.443
Vorderingen op korte termijn       18.250         3.290
Liquide middelen    560.906    549.184
Totaal activa 3.209.706 3.647.919
PASSIVA
Eigen vermogen 2.536.911 3.050.783
Voorzieningen en verplichtingen    538.345    465.630
Kortlopende schulden    134.450    131.506
3.209.706 3.647.919

 

Toelichting
In de Trinitasparochie bleven de bijdragen van de parochianen in 2022 op ongeveer hetzelfde niveau als in 2021. Opbrengst bezittingen bleef achter bij begroting 2022. Het relatief aanzienlijke verschil in opbrengst bezittingen ten opzichte van 2021 is te wijten aan het feit dat vanaf 2022 de koersmutaties  op effecten, overeenkomstig de richtlijnen van het Bisdom, rechtstreeks in het vermogen worden geboekt. De negatieve  koersontwikkeling in 2022 heeft evenwel ook een negatief effect gehad op het eigen vermogen. De lasten in 2022 waren aanzienlijk lager dan begroot. De staat van baten lasten geeft in totaal een negatief resultaat van ruim € 64.000.

Mocht u vragen hebben over de financiën van de parochie, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester (mail).