Eén federatie bestaande uit drie parochies

De drie parochies H. Bonifatius, St. Maarten en Trinitas werken steeds nauwer met elkaar samen. De financiële administraties van de drie parochies zijn echter strikt van elkaar gescheiden. Dat betekent dat u hieronder de financiële gegevens van de drie parochies per parochie aantreft.

Heilige Bonifatiusparochie

Jaarrekening 2020 H. Bonifatiusparochie

Lasten
Personeel
Onroerend goed
Rente en lasten schulden
Eredienst en pastoraat
Verplichte bijdragen
Kosten begraafplaats
Beheer

Baten
Bijdragen parochianen
Opbrengst bezittingen
Baten begraafplaats
Incidentele baten
Nadelig saldo
totalen

Realisatie
180.196
151.972
8.585
8.263
44.127
14.588
  19.129
426.860

196.831
94.162
80.771
    2.500
52.596

426.860

Begroot
196.781
153.200
0
13.410
48.554
21.000
  19.725
452.670

189.253
119.130
59.500
           0
84.787
452.670

De personele kosten zijn lager dan begroot door krimp van de personele bezetting en het vertraagd vervullen van vacatures. De post onroerende zaken bevat ook een reservering voor in de toekomst te maken onderhoudskosten voor kerken, pastorie en overige gebouwen.

 

Balans H. Bonifatiusparochie

Activa
Kerkelijke goederen
Beleggingen
Vorderingen op korte termijn
Geldmiddelen

Passiva
Vermogen
Voorzieningen en fondsen
Schulden op lange termijn
Schulden op korte termijn

31-12-2020

1.518
1.823.765
50.543
    229.187
2.105.013

586.934
1.475.103
                0
      42.976
2.105.013

31-12-2019

3.036
1.782.983
64.245
    255.244
2.105.508

 596.291
1.408.239
      47.941
      53.037
2.105.508

Toelichting
Heeft u vragen over de financiën van de parochie? Dan kunt u contact opnemen met het lokale financiële aanspreekpunt, Jan Mulder (mail of 070 415 28 08) of met de penningmeester, Vincent Dobbe (mail of 06 81 49 91 71).

 

Sint Maartenparochie

Jaarrekening 2020 St. Maartenparochie

Lasten
Personeel
Onroerend goed
Rente en lasten schulden
Eredienst en pastoraat
Verplichte bijdragen
Beheer
Incidentele lasten
Voordelig saldo

Baten
Bijdragen parochianen
Opbrengst bezittingen
totalen

Realisatie
  57.453
226.949
6.704
5.432
43.157
18.211
      282
36.815
395.003

172.302
222.701
395.003

Begroot
  81.028
179.333
6.100
14.730
43.741
18.400
0
15.892
359.224

156.124
203.100
359.224

De personele kosten zijn lager dan begroot door krimp van de personele bezetting en het vertraagd vervullen van vacatures. De post onroerende zaken bevat ook een reservering voor in de toekomst te maken onderhoudskosten voor kerken, pastorie en overige gebouwen. Het voordelige saldo wordt met name bepaald door de huurinkomsten van het schoolgebouw. Totale huurinkomsten waren € 212.000.

 

Balans St. Martinusparochie

Activa
Kerkelijke goederen
Beleggingen
Vorderingen op korte termijn
Geldmiddelen

Passiva
Vermogen
Voorzieningen en fondsen
Schulden op lange termijn
Schulden op korte termijn

31-12-2020

4
2.073.001
93.319
1.439.037
3.605.361

2.662.903
    908.576
                0
       33.882
3.605.361

31-12-2019

4
2.073.001
19.501
    767.921
2.860.427

1.518.632
    794.093
    525.000
       22.702
2.860.427

Toelichting
De Martinuskerk, de pastorie (Oosteinde) en de begraafplaats staan conform de financiële richtlijnen voor € 4 op de balans.
Mocht u vragen hebben over de financiën van de Sint Maarten, dan kunt u contact opnemen het lokale financiële aanspreekpunt: Emile Duijsens (mail) of met de penningmeester, Vincent Dobbe: mail of 06 81 49 91 71.

 

Trinitasparochie

Jaarrekening 2020 Trinitasparochie

Lasten
Personeel
Onroerend goed
Rente en lasten schulden
Eredienst en pastoraat
Verplichte bijdragen
Beheer

Baten
Bijdragen parochianen
Opbrengst bezittingen
Incidenteel & functioneel
Nadelig saldo
totalen

Realisatie
  57.089
112.493
1.685
11.130
25.183
  21.130
228.710

170.851
29.078
4.000
24.781

228.710

Begroot
  81.328
143.167
5.600
14.030
30.254
  12.300
286.679

161.735
38.450
0
86.494
286.679

 

De personele kosten zijn lager dan begroot door krimp van de personele bezetting en het vertraagd vervullen van vacatures. De post onroerende zaken bevat ook een reservering voor in de toekomst te maken onderhoudskosten voor kerken, pastorie en overige gebouwen. De beheerkosten zijn hoger dan geraamd door niet-geplande kosten zoals de aanschaf van een nieuwe brandwerende kast.

 

Balans Trinitasparochie

Activa
Kerkelijke goederen
Beleggingen
Vorderingen op korte termijn
Geldmiddelen

Passiva
Vermogen
Voorzieningen en fondsen
Schulden op lange termijn
Schulden op korte termijn

31-12-2020

80.002
2.089.974
5.645
1.137.839
3.313.460

2.832.480
    418.021
                0
     62.959
3.313.460

31-12-2019

193.003
2.525.440
37.317
   469.936
3.225.696

2.881.930
    336.551
                0
       7.215
3.225.696

Toelichting
Mocht u vragen hebben over de financiën van de Trinitas, dan kunt u contact opnemen met het lokale financiële aanspreekpunt: Frans Aarts (mail):  of met de penningmeester, Vincent Dobbe: mail of 06 81 49 91 71.