Privacyverklaring

De parochie HH. Maria en Jozef heeft haar beleid betreffende privacy vastgelegd in een privacyverklaring.

In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens uw parochie verwerkt en waarom dit gebeurt.
U leest in deze verklaring ook welke rechten u heeft en waar u terecht kunt met vragen.

De privacyverklaring vindt u hier.

Wat betekent AVG voor de parochie?

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Daar hebben ook wij als parochie mee te maken. Onze ledenadministratie bevat gegevens van alle parochianen. Door de AVG hebben de parochianen nieuwe privacyrechten en hebben de parochies meer verplichtingen. Zij moeten kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

Voor onze parochie is in bovengenoemde Privacyverklaring het privacybeleid nader uitgewerkt. Hiermee volgen wij de richtlijnen die door de Nederlandse bisschoppen zijn vastgesteld. Zie voor meer: www.rkkerk.nl/avg.

Preventiebeleid

De parochie volgt het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk. De Rooms-Katholieke Kerk heeft maatregelen getroffen tegen seksueel misbruik van minderjarigen. Deze maatregelen en regelingen maken integraal onderdeel uit van het preventiebeleid. Dit beleid is via de onderstaande link te bekijken: Preventiebeleid – Rooms-Katholieke Kerk Nederland (rkkerk.nl). Hieronder de belangrijkste onderwerpen uit dit beleid.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Preventie verdient permanente aandacht. Eén van de al langer bestaande onderdelen van het preventiebeleid is het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voorafgaand aan benoeming of aanstelling in bepaalde aangewezen functies. Het betreft zowel beroepskrachten als vrijwilligers.

Sinds 2014 geldt de Gedragscode Pastoraat. Hiervoor is aangesloten bij gedragscodes die in andere sectoren van de Nederlandse samenleving gangbaar zijn. In 2018 is de Gedragscode vernieuwd. Als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag van personen die vallen onder de werkingssfeer van de Gedragscode Pastoraat, is er het R.-K Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag als centrale voorziening waar grensoverschrijdend gedrag kenbaar dient te worden gemaakt.