Privacyverklaring

De federatie Vlietstreek heeft haar beleid betreffende privacy vastgelegd in een privacyverklaring.

In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens uw parochie verwerkt en waarom dit gebeurt.
U leest in deze verklaring ook welke rechten u heeft en waar u terecht kunt met vragen.

De privacyverklaring vindt u hier.

Wat betekent AVG voor de parochies?

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Daar hebben ook wij als parochies mee te maken. Onze ledenadministraties bevatten gegevens van alle parochianen van de drie parochies.

Wat verandert er?
Door de AVG krijgen de parochianen nieuwe privacyrechten. De parochies krijgen meer verplichtingen. Zij moeten kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

Wat gebeurt er?
Binnen de parochies worden momenteel een drietal acties ondernomen. Deze acties zijn gebaseerd op het door de Nederlandse bisschoppen vastgestelde Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018.

  1. Er wordt overgegaan naar een nieuw ledenadministratiesysteem, dat voldoet aan de eisen van de AVG. De nieuwe software voorziet in de mogelijkheid dat de parochianen zelf, via een app, hun gegevens kunnen inzien. Zodra deze app beschikbaar is, zullen we dat melden.
  2. Medewerkers (vrijwilligers en betaalde krachten) van de parochies, die met dit nieuwe systeem gaan werken, moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben.
  3. We brengen de verschillende processen waarbij de privacy in het geding is, in beeld om die waar nodig AVG bestendig te maken.

Wat merkt u ervan?
Op dit moment is het van het belang dat u op de hoogte bent dat uw parochie aan de AVG werkt.

Veel zaken gebeuren achter de schermen. In de komende tijd wordt u via deze website en via Kerk aan de Vliet op de hoogte gebracht van de voortgang.

Meer informatie
Bisdom Rotterdam: https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/algemeen-nieuws/avg-voor-parochies-handreikingen-en-nieuw-reglement-bescherming-persoonsgegevens

R.-K. Kerk Nederland: https://www.rkkerk.nl/r-k-kerk-informeert-parochies-over-nieuwe-wet-gegevensbescherming/

Preventiebeleid

De parochies van de federatie Vlietstreek volgen het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk. De Rooms-Katholieke Kerk heeft maatregelen getroffen tegen seksueel misbruik van minderjarigen. Deze maatregelen en regelingen maken integraal onderdeel uit van het preventiebeleid. Dit beleid is via de onderstaande link te bekijken: Preventiebeleid – Rooms-Katholieke Kerk Nederland (rkkerk.nl). Hieronder de belangrijkste onderwerpen uit dit beleid.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Preventie verdient permanente aandacht. Eén van de al langer bestaande onderdelen van het preventiebeleid is het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voorafgaand aan benoeming of aanstelling in bepaalde aangewezen functies. Het betreft zowel beroepskrachten als vrijwilligers.

Sinds 2014 geldt de Gedragscode Pastoraat. Hiervoor is aangesloten bij gedragscodes die in andere sectoren van de Nederlandse samenleving gangbaar zijn. In 2018 is de Gedragscode vernieuwd. Als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag van personen die vallen onder de werkingssfeer van de Gedragscode Pastoraat, is er het R.-K Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag als centrale voorziening waar grensoverschrijdend gedrag kenbaar dient te worden gemaakt.