Tussen 1 juli 2020 en 31 december 2022 is er binnen de federatie Vlietstreek een serie van video-opnames gemaakt. De serie draagt de titel: Leef- en geloofmoment. Zoals de titel aangeeft, gaat het over leven en over geloven en vooral ook over de combinatie van die twee. Hoe leiden we een gelovig leven en hoe hebben we een levend geloof?

Het gaat hierbij niet om uitgebreide uiteenzettingen, maar om een kort moment van reflectie en bezinning midden in de week. Een bepaald thema wordt kort besproken en we sluiten af met een gebed.

Het camerawerk is verricht door Oscar de Man en William van der Brugge. Waarvoor onze hartelijke dank.

Binnen deze serie van leef- en geloofmomenten behandelen we in een aantal subseries verschillende onderwerpen.

Op deze pagina vindt u de toegang tot de video's op YouTube. Hieronder zijn ze gerangschikt naar onderwerp. Het betreft achtereenvolgend:
- Zorg voor de schepping door diaken Tolsma
- Groeimomenten in leven en geloven door pastoor Bakker
- Benedictijnse inspiratie voor leven en geloven door kapelaan Huntjens
- Moderne heiligen door kapelaan Huntjens
- Kerk en maatschappij door diaken Tolsma
- Bidden met de heilige Schrift door pater Kouijzer
- Deugdzaam leven door diaken Tolsma
- De zeven Sacramenten door pastoor Bakker
- Het Onze Vader door kapelaan Huntjens
- Hongerdoek door pastoor Bakker
- Patronen van onze kerken door pastoor Bakker

Patronen van onze kerken

Pastoor Bakker verzorgt een subserie over de patronen van onze parochiekerken.
Wie waren zij? Zijn zij nog steeds een bron van inspiratie voor ons?

De video's van pastoor Bakker over de patronen van onze kerken vindt u hier.

De onderwerpen die worden besproken zijn:

 1. H. Bonifatius
 2. H. Bernadette Soubirous
 3. H. Paus Johannes XXIII
 4. H. Gerardus Majella
 5. St. Martinus
 6. HH. Petrus en Paulus
 7. HH. Maria en Jozef
 8. H. Benedictus

Hongerdoek

Pastoor Bakker maakt in de Veertigdagentijd een subserie over de hongerdoek.

De video's van pastoor Bakker over de hongerdoek vindt u hier.

De onderwerpen die worden besproken zijn:

 1. Middeleeuws hongerdoek
 2. De levensboom

Het Onze Vader

Kapelaan Huntjens maakt een subserie over het Onze Vader.

De video's van kapelaan Huntjens over het Onze Vader vindt u hier.

De onderwerpen die worden besproken zijn:

 1. Inleiding
 2. Een geestelijke weg
 3. Verlos ons van het kwade
 4. Breng ons niet in beproeving
 5. Vergeef ons onze schulden
 6. Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
 7. Verlossing en bevrijding
 8. Geef ons heden ons dagelijks brood (1)
 9. Geef ons heden ons dagelijks brood (2)
 10. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel
 11. Uw Rijk kome
 12. Uw Naam worde geheiligd
 13. Die in de hemel zijt
 14. Onze Vader
 15. Amen
 16. Het Amsterdams Pater Noster

De zeven Sacramenten

Pastoor Bakker maakt in het kader van het Jaar van de Sacramenten van het bisdom Rotterdam een subserie over de zeven Sacramenten. Hij richt zich in iedere video eerst tot de jongere generaties en vervolgens tot alle generaties.

Met de symbolen, rituelen en woorden van de zeven Sacramenten wil God in ons leven aanwezig zijn. De Sacramenten zijn voor ons mensen zichtbare tekenen van Gods aanwezigheid in onze wereld.

De video's van pastoor Bakker over de zeven Sacramenten vindt u hier.

De onderwerpen die worden besproken zijn:

 1. Leven met de Sacramenten
 2. Het Doopsel
 3. De Eucharistie
 4. Het Vormsel
 5. Het Huwelijk
 6. De Wijding
 7. Boete en Verzoening
 8. De Ziekenzalving

Deugdzaam leven

Diaken Tolsma verzorgt een subserie over “Deugdzaam leven”. Mensen streven ernaar goed te leven, de goede dingen te doen en goed te zijn. Wij willen ook een goede relatie met God en leven zoals Hij het wil. Wij willen leerlingen van Jezus zijn en Hem navolgen. We zijn op zoek naar een gelukkig en gelukt leven. In de praktijk blijkt dat lang niet altijd even gemakkelijk te zijn. Met enige regelmaat doen we dingen die niet goed zijn, dingen waarvan we uiteindelijk niet gelukkig worden.

De video's van diaken Tolsma over ‘Deugdzaam leven’ vindt u hier.

De onderwerpen die worden besproken zijn:

 1. Inleiding
 2. Tweeduizend jaar christendom
 3. Goddelijke deugden
 4. Geloof
 5. Hoop
 6. Liefde
 7. Kardinale deugden
 8. Moed
 9. Matigheid
 10. Rechtvaardigheid
 11. Verstandigheid
 12. Geduld
 13. Soberheid
 14. Vertrouwen
 15. Ontvankelijkheid
 16. Deugdzaam leiderschap

Bidden met de heilige Schrift

Pater Kouijzer verzorgt een subserie over “Bidden met de heilige Schrift”. Tijdens elke liturgische viering luisteren we naar lezingen uit de heilige Schrift. Ook thuis kunnen we uit de Bijbel lezen om te leren over God en zo ons geloof te verdiepen. Het is zeer aan te raden om de Bijbel op een biddende manier te lezen; dan wordt onze lezing een gesprek met God. De geestelijke traditie van de Kerk reikt ons verschillende methoden aan om te bidden met en vanuit de heilige Schrift. In deze subserie worden een aantal van deze gebedsvormen geïntroduceerd en kort toegelicht.

De video's van pater Kouijzer over ‘Bidden met de heilige Schrift’ vindt u hier.

De onderwerpen die worden besproken zijn:

 1. Lectio Divina
 2. Het rozenkransgebed
 3. Getijdengebed
 4. Het Jezusgebed
 5. De gewijde stilte
 6. H. Hart van Jezus

Kerk en maatschappij

Diaken Tolsma verzorgt een subserie over Kerk en maatschappij. Deze serie gaat over de sociale leer van de Kerk. Daarin wordt de betekenis van het Evangelie voor ons dagelijks leven doordacht: hoe richten wij onze maatschappij in. Het gaat over economie, over arbeidsverhoudingen, over eigendom, over oorlog en vrede, over de zorg voor de schepping, over de ontwikkeling van de volkeren et cetera.

In deze serie is aandacht voor de inhoud en de geschiedenis van de sociale leer. Sleutelbegrippen worden toegelicht. Waar mogelijk wordt aangesloten bij de actualiteit. Artikelen over de sociale leer van de Kerk vindt u ook hier.

Op 3 oktober 2020 verscheen de encycliek Fratelli tutti: Allen broeders. Met deze brief voegt paus Franciscus weer een nieuw hoofdstuk toe aan de sociale leer van de Kerk. Een uitgebreide samenvatting van de encycliek vindt u hier. Ook in deze serie video's zal de encycliek besproken worden.

De video's van diaken Tolsma over ‘Kerk en maatschappij’ vindt u hier.

De onderwerpen die worden besproken zijn:

 1. Scheiding Kerk en staat en de geschiedenis van de sociale leer van de Kerk
 2. Menselijke waardigheid, algemeen welzijn, subsidiariteit en solidariteit
 3. Fratelli tutti (Allen broeders): inleiding
 4. Fratelli tutti (Allen broeders): misstanden en corona
 5. Politiek en democratie
 6. Verkiezingen
 7. Dialoog
 8. Vrede en verzoening

Moderne heiligen

Kapelaan Huntjens verzorgt een subserie over moderne heiligen. In heiligen komen leven en geloof samen. Het geloof heeft heel hun leven doordrongen.

“Heiligen zijn door de Heilige Geest geestdriftig gemaakte mensen die het vuur van God in de kerk brandend houden. Heiligen waren al tijdens hun aardse leven gloedvolle, aanstekelijke bidders.” (YOUCAT 497)

De video's van kapelaan Huntjens over ‘Moderne heiligen’ vindt u hier.

De heiligen en andere onderwerpen die worden besproken zijn:

 1. Carlo Acutis
 2. Chiara Luce Badano
 3. Gianna Beretta Molla
 4. Moeder Teresa
 5. Josephina Bakhita
 6. Hoop (1)
 7. Hoop (2)
 8. Maximiliaan Kolbe
 9. Titus Brandsma (1)
 10. Titus Brandsma (2)

Benedictijnse inspiratie voor leven en geloven

Kapelaan Huntjens verzorgt deze subserie over Benedictijnse inspiratie.

De heilige Benedictus van Nursia (480-547), co-patroon van één van onze kerkgebouwen, stelde een leefregel voor monniken samen waar heden ten dage verrassend genoeg een groeiende belangstelling voor bestaat. Zo worden er allerlei cursussen georganiseerd over bijvoorbeeld ‘Benedictijnse tijdsindeling’ en ‘Benedictijns management’, waar niet alleen gelovige mensen aan deelnemen.

Wat kan deze wijsheid uit de zesde eeuw ons zeggen? Als het kloosterleven een intensieve, verdichte vorm van ons dagelijks menselijk (samen-)leven is, dan kunnen wij profiteren van de ervaring en de sturing die Benedictus hierin als leermeester biedt.

De video's van kapelaan Huntjens over ‘Benedictijnse inspiratie voor leven en geloven’ vindt u hier.

De onderwerpen die worden besproken zijn:

 1. Benedictijns leiderschap (1)
 2. Beginnen met Benedictus
 3. Benedictijns leiderschap (2)
 4. Benedictijns tijdsbeheer

Groeimomenten in leven en geloven

Pastoor Bakker verzorgt een aantal momenten waarbij hij stilstaat bij het inhoud geven aan het christelijk geloof, zichtbaar en betekenisvol binnen het (opgroeiend) leven. Zo ontdek je wat het betekent om leerling van Jezus te zijn, christen in deze tijd en waardoor je kunt groeien in je leven en geloven.

De video's van pastoor Bakker vindt u hier.

De onderwerpen die worden besproken zijn:

 1. Het kruisteken
 2. De (kinder)Bijbel
 3. Het gebed
 4. Maria
 5. Geloven een ontdekkingstocht
 6. Het avontuur met God
 7. Christelijke lichtfeesten
 8. Advent en Adventskrans
 9. De Kerststal
 10. Driekoningen
 11. Feesten en vasten
 12. Feesten, lijden en opstaan
 13. Roeping
 14. Mariamaand

Zorg voor de schepping

Diaken Tolsma verzorgt een subserie onder de naam ‘Zorg voor de schepping’, de zorg voor ons gemeenschappelijk huis. Vijf jaar geleden verscheen de encycliek Laudato si': Geprezen zijt Gij. Paus Franciscus schreef in deze brief aan alle mensen over de bedreigingen die uitgaan van klimaatverandering, temperatuurstijging, vervuiling van water en verlies van biodiversiteit. Deze bedreigingen – waaraan de mens medeschuldig is – treffen alle mensen maar vooral de armen. De paus schrijft: “Nooit hebben wij ons gemeenschappelijk huis zo mishandeld en beschadigd als in de laatste twee eeuwen.”

In deze subserie wordt ingegaan op de inhoud van de encycliek. Er wordt stilgestaan bij de oproep van de paus tot een ecologische bekering. Er is aandacht voor wat ons daarbij in de weg staat, en hoe wijzelf over de schepping denken en hoe dat denken mogelijk verandering vraagt. De opnames worden voor een deel gemaakt in prieel Byvliet in de tuin van de Sint Martinuskerk, maar er worden ook andere locaties bezocht om daar bepaalde aspecten van dit onderwerp te belichten. Als u zelf suggesties hebt voor onderwerpen en locaties, meld het aan diaken Tolsma.

Vanaf 2012 schrijft de diaken over dit onderwerp. U vindt de verschillende artikelen hier.

De video's van diaken Tolsma over ‘Zorg voor de schepping’ vindt u hier.

De onderwerpen die worden besproken zijn:

 1. Inleiding
 2. Tien geboden voor het milieu
 3. Beeld van de schepping
 4. Ecologische bekering
 5. Laudato si’ van paus Franciscus
 6. In de tuin van de cameraman