Per 1 juli 2020 is er binnen de federatie Vlietstreek een nieuwe serie van video-opnames gestart. De serie draagt de titel: leef- en geloofmoment. Zoals de titel aangeeft, gaat het over leven en over geloven en vooral ook over de combinatie van die twee. Hoe leiden we een gelovig leven en hoe hebben we een levend geloof?

Het gaat hierbij niet om uitgebreide uiteenzettingen, maar om een kort moment van reflectie en bezinning midden in de week. Een bepaald thema wordt kort besproken en we sluiten af met een gebed.

Binnen deze serie van leef- en geloofmomenten zullen we verschillende onderwerpen behandelen en zo ontstaan er verschillende subseries. Mocht u ideeën hebben voor onderwerpen, wij horen het graag.

Op deze pagina vindt u de toegang tot de video's op YouTube. Hieronder zijn ze gerangschikt naar onderwerp.

Zorg voor de schepping

Diaken Tolsma verzorgt een subserie onder de naam ‘Zorg voor de schepping’, de zorg voor ons gemeenschappelijk huis. Vijf jaar geleden verscheen de encycliek Laudato si': Geprezen zijt Gij. Paus Franciscus schreef in deze brief aan alle mensen over de bedreigingen die uitgaan van klimaatverandering, temperatuurstijging, vervuiling van water en verlies van biodiversiteit. Deze bedreigingen – waaraan de mens medeschuldig is – treffen alle mensen maar vooral de armen. De paus schrijft: “Nooit hebben wij ons gemeenschappelijk huis zo mishandeld en beschadigd als in de laatste twee eeuwen.”

In deze subserie wordt ingegaan op de inhoud van de encycliek. Er wordt stilgestaan bij de oproep van de paus tot een ecologische bekering. Er is aandacht voor wat ons daarbij in de weg staat, en hoe wijzelf over de schepping denken en hoe dat denken mogelijk verandering vraagt. De opnames worden voor een deel gemaakt in prieel Byvliet in de tuin van de Sint Martinuskerk, maar er zullen ook andere locaties bezocht worden om daar bepaalde aspecten van dit onderwerp te belichten. Als u zelf suggesties hebt voor onderwerpen en locaties, meld het aan diaken Tolsma.

Vanaf 2012 schrijft de diaken over dit onderwerp. U vindt de verschillende artikelen hier.

Inleiding (1 juli 2020)

Deze eerste video over ‘Zorg voor de schepping’ vormt de inleiding op de subserie. Voordat de encycliek Laudato si’ besproken wordt, wordt teruggegaan naar de tijd voor het aantreden van paus Franciscus. Wanneer kreeg onze Kerk aandacht voor de zorg voor de schepping?

Tien geboden voor het milieu (8 juli 2020)

In het boek ‘Tien geboden voor het milieu’ zijn de teksten van paus Benedictus XVI over het milieu samengebracht. Op basis van deze teksten heeft Woodeene Koenig-Bricker de indeling in tien geboden gemaakt. Het zijn tien hoofdthema’s van het denken van de Kerk over het milieu. In deze video worden de tien geboden genoemd en kort toegelicht. Een uitgebreide samenvatting van het boek vindt u hier.

Beeld van de schepping (12 augustus 2020)

Voor deze video over ‘Zorg voor de schepping’ ging diaken Tolsma terug naar zijn geboortedorp. Hoe heeft je eigen beeld van de schepping zich gevormd? Als je tot nieuw denken over de schepping wilt komen en tot ecologische bekering, moet je weten waar je vandaan komt. Wat leert het verhaal uit Exodus over het manna in de woestijn ons over de schepping?

Ecologische bekering (19 augustus 2020)

In deze vierde video over ‘Zorg voor de schepping’ zien we diaken Tolsma staande voor het voormalig Scheikundig Laboratorium in Groningen. Hier begon hij zijn studie scheikunde. Hoe moeilijk is het voor ons mensen om te veranderen? Een ecologische bekering vraagt een andere manier van denken en een andere manier van doen.

Groeimomenten in leven en geloven

Pastoor Bakker verzorgt een aantal momenten waarbij hij stilstaat bij het inhoud geven aan het christelijk geloof, zichtbaar en betekenisvol binnen het (opgroeiend) leven. Zo ontdek je wat het betekent om leerling van Jezus te zijn, christen in deze tijd en waardoor je kunt groeien in je leven en geloven.

 

De eerste twee momenten komen vanuit een huiskamer van een gezin, waar ze een kindergebedshoekje hebben of zoals de kinderen het zelf zeggen ‘een plekje van Jezus’.

 

Het kruisteken (15 juli 2020)

Het eerste leef- en geloofmoment in deze serie gaat over het kruisteken (kruisbeeld).

De (kinder)Bijbel (22 juli 2020)

Het tweede leef- en geloofmoment in deze serie gaat over de (kinder)Bijbel.

De twee besproken Kinderbijbels zijn:
‘Bijbels verhalen voor jonge kinderen’, ISBN 90 216 1486 3, uitgeverij: Ploegsma
‘Kijkbijbel’, ISBN 90 6126 388 3, uitgeverij: Nederlands Bijbelgenootschap

Een manier om dagelijks in de Bijbel te lezen is met behulp van een leesrooster.

Het gebed (26 augustus 2020)

Deze keer spreekt pastoor Bakker over het gebed.

Maria (2 september 2020)

Deze keer spreekt pastoor Bakker over Maria.

 

Benedictijnse inspiratie voor leven en geloven

Kapelaan Huntjens verzorgt deze subserie over Benedictijnse inspiratie.

De heilige Benedictus van Nursia (480-547), co-patroon van één van onze kerkgebouwen, stelde een leefregel voor monniken samen waar heden ten dage verrassend genoeg een groeiende belangstelling voor bestaat. Zo worden er allerlei cursussen georganiseerd over bijvoorbeeld ‘Benedictijnse tijdsindeling’ en ‘Benedictijns management’, waar niet alleen gelovige mensen aan deelnemen.

Wat kan deze wijsheid uit de zesde eeuw ons zeggen? Als het kloosterleven een intensieve, verdichte vorm van ons dagelijks menselijk (samen-)leven is, dan kunnen wij profiteren van de ervaring en de sturing die Benedictus hierin als leermeester biedt.

Benedictijns leiderschap (29 juli 2020)

Leidinggeven is een taak waar je in je leven in verschillende rollen mee te maken kunt krijgen: op je werk, in je gezin, als vrijwilliger… Waarom worden er, ook in ons land, jaarlijks verschillende trainingen in ‘Benedictijns leiderschap’ aangeboden, die gretig aftrek vinden onder managers en adviseurs?
Ontdek in deze video waarom ‘zesde-eeuws management’ bepaald geen scheldwoord is… We zoomen in op wat de heilige Benedictus te melden heeft over de thema’s ‘verantwoording’ en ‘maatwerk’.

De tekst uit het boek ‘Christelijk management volgens de Regel van Benedictus’ van Tom van den Belt vindt u hier.

Beginnen met Benedictus (5 augustus 2020)

De leefregel van Benedictus begint met een proloog, een voorwoord. Daarin spreekt hij de jonge Godzoeker aan op zijn diepste verlangens en laat zien dat een actieve houding nodig is om deze in vervulling te laten gaan. Hij wijst erop dat elke weg van geestelijke groei een begin heeft. Ook elke dag van ons leven heeft een begin. En een goed begin is het halve werk…

Benedictijns leiderschap (9 september 2020)

In deze tweede video over Benedictijns leiderschap gaat het over de thema’s ‘aanspreekcultuur’ en ‘consistent gedrag’. Hoe moeten wij anderen aanspreken over hun gedrag en hoe zijn wij consistent en betrouwbaar in ons eigen gedrag.

Benedictijns tijdsbeheer (16 september 2020)

Onze tijd is kostbaar. Het leven van een Benedictijner monnik wordt gekenmerkt door een precieze dagindeling. Kan dit ook van betekenis zijn voor ons vaak meer onvoorspelbare leven midden in de wereld? Ja, want we kunnen enkele principes ontdekken die ook buiten het klooster toepasbaar zijn. Zo leert de Regel van Benedictus ons, naast de kunst van het beginnen, nog een andere belangrijke kunst, en verklapt ons ook wat de absolute topprioriteit is…