Per 1 juli 2020 is er binnen de federatie Vlietstreek een nieuwe serie van video-opnames gestart. De serie draagt de titel: leef- en geloofmoment. Zoals de titel aangeeft, gaat het over leven en over geloven en vooral ook over de combinatie van die twee. Hoe leiden we een gelovig leven en hoe hebben we een levend geloof?

Het gaat hierbij niet om uitgebreide uiteenzettingen, maar om een kort moment van reflectie en bezinning midden in de week. Een bepaald thema wordt kort besproken en we sluiten af met een gebed.

Binnen deze serie van leef- en geloofmomenten behandelen we verschillende onderwerpen en zo ontstaan er verschillende subseries. Mocht u ideeën hebben voor onderwerpen, wij horen het graag.

Op deze pagina vindt u de toegang tot de video's op YouTube. Hieronder zijn ze gerangschikt naar onderwerp. Het betreft achtereenvolgend:
- Zorg voor de schepping door diaken Tolsma
- Groeimomenten in leven en geloven door pastoor Bakker
- Benedictijnse inspiratie voor leven en geloven door kapelaan Huntjens
- Moderne heiligen door kapelaan Huntjens
- Kerk en maatschappij door diaken Tolsma
- Bidden met de heilige Schrift door pater Kouijzer

De achtenveertigste video (26 mei 2021) is voorlopig de laatste. Na de vakantieperiode wordt de serie van video's weer voortgezet.

Zorg voor de schepping

Diaken Tolsma verzorgt een subserie onder de naam ‘Zorg voor de schepping’, de zorg voor ons gemeenschappelijk huis. Vijf jaar geleden verscheen de encycliek Laudato si': Geprezen zijt Gij. Paus Franciscus schreef in deze brief aan alle mensen over de bedreigingen die uitgaan van klimaatverandering, temperatuurstijging, vervuiling van water en verlies van biodiversiteit. Deze bedreigingen – waaraan de mens medeschuldig is – treffen alle mensen maar vooral de armen. De paus schrijft: “Nooit hebben wij ons gemeenschappelijk huis zo mishandeld en beschadigd als in de laatste twee eeuwen.”

In deze subserie wordt ingegaan op de inhoud van de encycliek. Er wordt stilgestaan bij de oproep van de paus tot een ecologische bekering. Er is aandacht voor wat ons daarbij in de weg staat, en hoe wijzelf over de schepping denken en hoe dat denken mogelijk verandering vraagt. De opnames worden voor een deel gemaakt in prieel Byvliet in de tuin van de Sint Martinuskerk, maar er worden ook andere locaties bezocht om daar bepaalde aspecten van dit onderwerp te belichten. Als u zelf suggesties hebt voor onderwerpen en locaties, meld het aan diaken Tolsma.

Vanaf 2012 schrijft de diaken over dit onderwerp. U vindt de verschillende artikelen hier.

De video's van diaken Tolsma over ‘Zorg voor de schepping’ vindt u hier.

De onderwerpen die worden besproken zijn:

 1. Inleiding
 2. Tien geboden voor het milieu
 3. Beeld van de schepping
 4. Ecologische bekering
 5. Laudato si’ van paus Franciscus
 6. In de tuin van de cameraman

Groeimomenten in leven en geloven

Pastoor Bakker verzorgt een aantal momenten waarbij hij stilstaat bij het inhoud geven aan het christelijk geloof, zichtbaar en betekenisvol binnen het (opgroeiend) leven. Zo ontdek je wat het betekent om leerling van Jezus te zijn, christen in deze tijd en waardoor je kunt groeien in je leven en geloven.

De video's van pastoor Bakker vindt u hier.

De onderwerpen die worden besproken zijn:

 1. Het kruisteken
 2. De (kinder)Bijbel
 3. Het gebed
 4. Maria
 5. Geloven een ontdekkingstocht
 6. Het avontuur met God
 7. Christelijke lichtfeesten
 8. Advent en Adventskrans
 9. De Kerststal
 10. Driekoningen
 11. Feesten en vasten
 12. Feesten, lijden en opstaan
 13. Roeping
 14. Mariamaand

Benedictijnse inspiratie voor leven en geloven

Kapelaan Huntjens verzorgt deze subserie over Benedictijnse inspiratie.

De heilige Benedictus van Nursia (480-547), co-patroon van één van onze kerkgebouwen, stelde een leefregel voor monniken samen waar heden ten dage verrassend genoeg een groeiende belangstelling voor bestaat. Zo worden er allerlei cursussen georganiseerd over bijvoorbeeld ‘Benedictijnse tijdsindeling’ en ‘Benedictijns management’, waar niet alleen gelovige mensen aan deelnemen.

Wat kan deze wijsheid uit de zesde eeuw ons zeggen? Als het kloosterleven een intensieve, verdichte vorm van ons dagelijks menselijk (samen-)leven is, dan kunnen wij profiteren van de ervaring en de sturing die Benedictus hierin als leermeester biedt.

De video's van kapelaan Huntjens over ‘Benedictijnse inspiratie voor leven en geloven’ vindt u hier.

De onderwerpen die worden besproken zijn:

 1. Benedictijns leiderschap
 2. Beginnen met Benedictus
 3. Benedictijns leiderschap
 4. Benedictijns tijdsbeheer

Moderne heiligen

Kapelaan Huntjens verzorgt een subserie over moderne heiligen. In heiligen komen leven en geloof samen. Het geloof heeft heel hun leven doordrongen.

“Heiligen zijn door de Heilige Geest geestdriftig gemaakte mensen die het vuur van God in de kerk brandend houden. Heiligen waren al tijdens hun aardse leven gloedvolle, aanstekelijke bidders.” (YOUCAT 497)

De video's van kapelaan Huntjens over ‘Moderne heiligen’ vindt u hier.

De heiligen en andere onderwerpen die worden besproken zijn:

 1. Carlo Acutis
 2. Chiara Luce Badano
 3. Gianna Beretta Molla
 4. Moeder Teresa
 5. Josephina Bakhita
 6. Hoop (1)
 7. Hoop (2)
 8. Maximiliaan Kolbe
 9. Titus Brandsma (1)
 10. Titus Brandsma (2)

Kerk en maatschappij

Diaken Tolsma verzorgt een subserie over Kerk en maatschappij. Deze serie gaat over de sociale leer van de Kerk. Daarin wordt de betekenis van het Evangelie voor ons dagelijks leven doordacht: hoe richten wij onze maatschappij in. Het gaat over economie, over arbeidsverhoudingen, over eigendom, over oorlog en vrede, over de zorg voor de schepping, over de ontwikkeling van de volkeren et cetera.

In deze serie is aandacht voor de inhoud en de geschiedenis van de sociale leer. Sleutelbegrippen worden toegelicht. Waar mogelijk wordt aangesloten bij de actualiteit. Artikelen over de sociale leer van de Kerk vindt u ook hier.

Op 3 oktober 2020 verscheen de encycliek Fratelli tutti: Allen broeders. Met deze brief voegt paus Franciscus weer een nieuw hoofdstuk toe aan de sociale leer van de Kerk. Een uitgebreide samenvatting van de encycliek vindt u hier. Ook in deze serie video's zal de encycliek besproken worden.

De video's van diaken Tolsma over ‘Kerk en maatschappij’ vindt u hier.

De onderwerpen die worden besproken zijn:

 1. Scheiding Kerk en staat en de geschiedenis van de sociale leer van de Kerk
 2. Menselijke waardigheid, algemeen welzijn, subsidiariteit en solidariteit
 3. Fratelli tutti (Allen broeders): inleiding
 4. Fratelli tutti (Allen broeders): misstanden en corona
 5. Politiek en democratie
 6. Verkiezingen
 7. Dialoog
 8. Vrede en verzoening

Bidden met de heilige Schrift

Pater Tom Kouijzer verzorgt een subserie over “Bidden met de heilige Schrift”. Tijdens elke liturgische viering luisteren we naar lezingen uit de heilige Schrift. Ook thuis kunnen we uit de Bijbel lezen om te leren over God en zo ons geloof te verdiepen. Het is zeer aan te raden om de Bijbel op een biddende manier te lezen; dan wordt onze lezing een gesprek met God. De geestelijke traditie van de Kerk reikt ons verschillende methoden aan om te bidden met en vanuit de heilige Schrift. In deze subserie worden een aantal van deze gebedsvormen geïntroduceerd en kort toegelicht.

De video's van pater Kouijzer over ‘Bidden met de heilige Schrift’ vindt u hier.

De onderwerpen die worden besproken zijn:

 1. Lectio Divina
 2. Het rozenkransgebed
 3. Getijdengebed
 4. Het Jezusgebed
 5. De gewijde stilte
 6. H. Hart van Jezus