Per 1 juli 2020 is er binnen de federatie Vlietstreek een nieuwe serie van video-opnames gestart. De serie draagt de titel: leef- en geloofmoment. Zoals de titel aangeeft, gaat het over leven en over geloven en vooral ook over de combinatie van die twee. Hoe leiden we een gelovig leven en hoe hebben we een levend geloof?

Het gaat hierbij niet om uitgebreide uiteenzettingen, maar om een kort moment van reflectie en bezinning midden in de week. Een bepaald thema wordt kort besproken en we sluiten af met een gebed.

Binnen deze serie van leef- en geloofmomenten behandelen we verschillende onderwerpen en zo ontstaan er verschillende subseries. Mocht u ideeën hebben voor onderwerpen, wij horen het graag.

Op deze pagina vindt u de toegang tot de video's op YouTube. Hieronder zijn ze gerangschikt naar onderwerp. Het betreft achtereenvolgend:
- Zorg voor de schepping door diaken Tolsma
- Groeimomenten in leven en geloven door pastoor Bakker
- Benedictijnse inspiratie voor leven en geloven door kapelaan Huntjens
- Moderne heiligen door kapelaan Huntjens
- Kerk en maatschappij door diaken Tolsma
- Bidden met de heilige Schrift door pater Kouijzer

Zorg voor de schepping

Diaken Tolsma verzorgt een subserie onder de naam ‘Zorg voor de schepping’, de zorg voor ons gemeenschappelijk huis. Vijf jaar geleden verscheen de encycliek Laudato si': Geprezen zijt Gij. Paus Franciscus schreef in deze brief aan alle mensen over de bedreigingen die uitgaan van klimaatverandering, temperatuurstijging, vervuiling van water en verlies van biodiversiteit. Deze bedreigingen – waaraan de mens medeschuldig is – treffen alle mensen maar vooral de armen. De paus schrijft: “Nooit hebben wij ons gemeenschappelijk huis zo mishandeld en beschadigd als in de laatste twee eeuwen.”

In deze subserie wordt ingegaan op de inhoud van de encycliek. Er wordt stilgestaan bij de oproep van de paus tot een ecologische bekering. Er is aandacht voor wat ons daarbij in de weg staat, en hoe wijzelf over de schepping denken en hoe dat denken mogelijk verandering vraagt. De opnames worden voor een deel gemaakt in prieel Byvliet in de tuin van de Sint Martinuskerk, maar er zullen ook andere locaties bezocht worden om daar bepaalde aspecten van dit onderwerp te belichten. Als u zelf suggesties hebt voor onderwerpen en locaties, meld het aan diaken Tolsma.

Vanaf 2012 schrijft de diaken over dit onderwerp. U vindt de verschillende artikelen hier.

Inleiding (1 juli 2020)

Deze eerste video over ‘Zorg voor de schepping’ vormt de inleiding op de subserie. Voordat de encycliek Laudato si’ besproken wordt, wordt teruggegaan naar de tijd voor het aantreden van paus Franciscus. Wanneer kreeg onze Kerk aandacht voor de zorg voor de schepping?

Tien geboden voor het milieu (8 juli 2020)

In het boek ‘Tien geboden voor het milieu’ zijn de teksten van paus Benedictus XVI over het milieu samengebracht. Op basis van deze teksten heeft Woodeene Koenig-Bricker de indeling in tien geboden gemaakt. Het zijn tien hoofdthema’s van het denken van de Kerk over het milieu. In deze video worden de tien geboden genoemd en kort toegelicht. Een uitgebreide samenvatting van het boek vindt u hier.

Beeld van de schepping (12 augustus 2020)

Voor deze video over ‘Zorg voor de schepping’ ging diaken Tolsma terug naar zijn geboortedorp. Hoe heeft je eigen beeld van de schepping zich gevormd? Als je tot nieuw denken over de schepping wilt komen en tot ecologische bekering, moet je weten waar je vandaan komt. Wat leert het verhaal uit Exodus over het manna in de woestijn ons over de schepping?

Ecologische bekering (19 augustus 2020)

In deze vierde video over ‘Zorg voor de schepping’ zien we diaken Tolsma staande voor het voormalig Scheikundig Laboratorium in Groningen. Hier begon hij zijn studie scheikunde. Hoe moeilijk is het voor ons mensen om te veranderen? Een ecologische bekering vraagt een andere manier van denken en een andere manier van doen.

Laudato si’ van paus Franciscus (23 september 2020)

In deze vijfde video over ‘Zorg voor de schepping’ bespreekt diaken Tolsma de encycliek Laudato si’ van paus Franciscus. Vijf jaar geleden trok de paus veel aandacht met deze brief over de zorg voor de schepping. Nog steeds bevat de brief veel stof tot nadenken.

Een uitgebreide samenvatting van Laudato si’ vindt u hier.

Op bezoek in de tuin van de cameraman (30 september 2020)

In deze zesde video over ‘Zorg voor de schepping’ is diaken Tolsma op bezoek in de tuin van Oscar de Man,  de man achter de camera. Wat doet werken in de natuur en bezig zijn met de schepping met ons denken over de schepping.

Groeimomenten in leven en geloven

Pastoor Bakker verzorgt een aantal momenten waarbij hij stilstaat bij het inhoud geven aan het christelijk geloof, zichtbaar en betekenisvol binnen het (opgroeiend) leven. Zo ontdek je wat het betekent om leerling van Jezus te zijn, christen in deze tijd en waardoor je kunt groeien in je leven en geloven.

 

De eerste twee momenten komen vanuit een huiskamer van een gezin, waar ze een kindergebedshoekje hebben of zoals de kinderen het zelf zeggen ‘een plekje van Jezus’.

 

Het kruisteken (15 juli 2020)

Het eerste leef- en geloofmoment in deze serie gaat over het kruisteken (kruisbeeld).

De (kinder)Bijbel (22 juli 2020)

Het tweede leef- en geloofmoment in deze serie gaat over de (kinder)Bijbel.

De twee besproken Kinderbijbels zijn:
‘Bijbels verhalen voor jonge kinderen’, ISBN 90 216 1486 3, uitgeverij: Ploegsma
‘Kijkbijbel’, ISBN 90 6126 388 3, uitgeverij: Nederlands Bijbelgenootschap

Een manier om dagelijks in de Bijbel te lezen is met behulp van een leesrooster.

Het gebed (26 augustus 2020)

Deze keer spreekt pastoor Bakker over het gebed.

Maria (2 september 2020)

Deze keer spreekt pastoor Bakker over Maria.

Geloven een ontdekkingstocht (7 oktober 2020)

Dit vijfde leef- en geloofsmoment gaat over leren geloven.

Het avontuur met God (14 oktober 2020)

Dit zesde leef- en geloofsmoment gaat over het geloofsgesprek, over het avontuur met God.

Christelijke lichtfeesten (18 november 2020)

Dit zevende leef- en geloofsmoment gaat over de christelijke lichtfeesten in de donkere wintermaanden: Sint Martinus, Sinte Lucia, Kerstmis, Driekoningen en Maria Lichtmis.

Advent en Adventskrans (25 november 2020)

Dit achtste leef- en geloofsmoment gaat over de Advent en de Adventskrans, over de voorbereiding op Kerstmis.

De Kerststal (30 december 2020)

In dit negende leef- en geloofsmoment spreekt pastoor Bakker over de Kerststal. De Kerststal brengt het geheim van de geboorte van Christus te midden van ons mensen, in onze eigen huizen.

Driekoningen (6 januari 2021)

In dit tiende leef- en geloofsmoment geeft pastoor Bakker uitleg over de drie Koningen, Caspar, Balthasar en Melchior en over de geschenken goud, wierook en mirre.

Feesten en vasten (24 februari 2021)

In deze elfde video in serie ‘Groeimomenten in leven en geloof’ heeft pastoor Bakker het over feesten en vasten. Waar gaat het bij een feest om? Waar gaat bij vasten om? Het prentenboek van de Vastenactie vindt u hier.

Feesten, lijden en opstaan (3 maart 2021)

In deze twaalfde video in serie ‘Groeimomenten in leven en geloof’ heeft pastoor Bakker het over feesten, lijden en opstaan. Het gaat over Palm- en Passiezondag, over op weg gaan naar Pasen. Meer over het maken van palmpaasstokken vindt u hier.

 

Benedictijnse inspiratie voor leven en geloven

Kapelaan Huntjens verzorgt deze subserie over Benedictijnse inspiratie.

De heilige Benedictus van Nursia (480-547), co-patroon van één van onze kerkgebouwen, stelde een leefregel voor monniken samen waar heden ten dage verrassend genoeg een groeiende belangstelling voor bestaat. Zo worden er allerlei cursussen georganiseerd over bijvoorbeeld ‘Benedictijnse tijdsindeling’ en ‘Benedictijns management’, waar niet alleen gelovige mensen aan deelnemen.

Wat kan deze wijsheid uit de zesde eeuw ons zeggen? Als het kloosterleven een intensieve, verdichte vorm van ons dagelijks menselijk (samen-)leven is, dan kunnen wij profiteren van de ervaring en de sturing die Benedictus hierin als leermeester biedt.

Benedictijns leiderschap (29 juli 2020)

Leidinggeven is een taak waar je in je leven in verschillende rollen mee te maken kunt krijgen: op je werk, in je gezin, als vrijwilliger… Waarom worden er, ook in ons land, jaarlijks verschillende trainingen in ‘Benedictijns leiderschap’ aangeboden, die gretig aftrek vinden onder managers en adviseurs?
Ontdek in deze video waarom ‘zesde-eeuws management’ bepaald geen scheldwoord is… We zoomen in op wat de heilige Benedictus te melden heeft over de thema’s ‘verantwoording’ en ‘maatwerk’.

De tekst uit het boek ‘Christelijk management volgens de Regel van Benedictus’ van Tom van den Belt vindt u hier.

Beginnen met Benedictus (5 augustus 2020)

De leefregel van Benedictus begint met een proloog, een voorwoord. Daarin spreekt hij de jonge Godzoeker aan op zijn diepste verlangens en laat zien dat een actieve houding nodig is om deze in vervulling te laten gaan. Hij wijst erop dat elke weg van geestelijke groei een begin heeft. Ook elke dag van ons leven heeft een begin. En een goed begin is het halve werk…

Benedictijns leiderschap (9 september 2020)

In deze tweede video over Benedictijns leiderschap gaat het over de thema’s ‘aanspreekcultuur’ en ‘consistent gedrag’. Hoe moeten wij anderen aanspreken over hun gedrag en hoe zijn wij consistent en betrouwbaar in ons eigen gedrag.

Benedictijns tijdsbeheer (16 september 2020)

Onze tijd is kostbaar. Het leven van een Benedictijner monnik wordt gekenmerkt door een precieze dagindeling. Kan dit ook van betekenis zijn voor ons vaak meer onvoorspelbare leven midden in de wereld? Ja, want we kunnen enkele principes ontdekken die ook buiten het klooster toepasbaar zijn. Zo leert de Regel van Benedictus ons, naast de kunst van het beginnen, nog een andere belangrijke kunst, en verklapt ons ook wat de absolute topprioriteit is…

 

Moderne heiligen

Kapelaan Huntjens verzorgt een subserie over moderne heiligen. In heiligen komen leven en geloof samen. Het geloof heeft heel hun leven doordrongen.

“Heiligen zijn door de Heilige Geest geestdriftig gemaakte mensen die het vuur van God in de kerk brandend houden. Heiligen waren al tijdens hun aardse leven gloedvolle, aanstekelijke bidders.” (YOUCAT 497)

Carlo Acutis (21 oktober 2020)

In deze eerste video over ‘Moderne heiligen’ spreekt kapelaan Huntjens over Carlo Acutis (1991-2006). Deze tiener, die dit jaar zalig verklaard werd, wordt de cyberapostel genoemd. Hij verenigde in zijn leven twee hobby’s: geloof en computer.

Chiara Luce Badano (28 oktober 2020)

In deze tweede video over ‘Moderne heiligen’ spreekt kapelaan Huntjens over Chiara Luce Badano (1971-1990). Het leven van deze jonge vrouw wordt gekenmerkt door een diep vertrouwen in en een grote liefde voor Jezus. Dit geloof en deze liefde vertaalde zij naar liefde en aandacht voor haar medemensen. Ook toen zij getroffen werd door botkanker bleef zij standvastig in haar liefde en geloof.

Gianna Beretta Molla (2 december 2020)

In deze derde video over ‘Moderne heiligen’ spreekt kapelaan Huntjens over Gianna Beretta Molla (1922-1962). Zij was moeder en kinderarts. Zij ging voor haar patiënten tot het uiterste. Zij verloor haar leven als gevolg van de zwangerschap van haar vierde kind. Ondanks de levensbedreigende zwangerschap weigerde zij uit liefde voor het kind een abortus.

In de video wordt verwezen naar het boek:
The Journey of Our Love: The Letters of Saint Gianna Beretta and Pietro Molla,
uitgegeven door Elio Guerriero, EAN-code 9780819845665, momenteel bijna alleen als e-book verkrijgbaar via diverse grote webwinkels.

Moeder Teresa (9 december 2020)

In deze vierde video over ‘Moderne heiligen’ spreekt kapelaan Huntjens over Moeder Teresa (1910-1997). Zij werkte als religieuze in de sloppen van Calcutta. In 1950 stichtte zij een nieuwe congregatie om de armsten der armen te dienen: de Missionarissen van Naastenliefde.

In de video wordt verwezen naar het boek: Moeder Teresa, Kom wees mijn licht. Auteur: B. Kolodiejchuk. Uitgever: Kosmos, 2008, ISBN 9789043911566.
Alleen nog tweedehands verkrijgbaar.

Josephina Bakhita (13 januari 2021)

In deze vijfde video over ‘Moderne heiligen’ spreekt kapelaan Huntjens over Josephina Bakhita (1869-1947). Zij werd geboren in Soedan en was slavin. Nadat zij in vrijheid was gesteld en katholiek was geworden, werd zij religieuze. Zij was een toonbeeld van toewijding en geduld. De internationale gebedsdag tegen de mensenhandel valt op haar sterfdag (8 februari).

Hoop (20 januari 2021)

In deze zesde video over ‘Moderne heiligen’ spreekt kapelaan Huntjens naar aanleiding van Josephina Bakhita over hoop. In 2007 schreef paus Benedictus de encycliek Spe salvi over de hoop. Hoop betekent toekomst hebben. De positieve realiteit van de toekomst maakt het heden leefbaar.

Kerk en maatschappij

Diaken Tolsma verzorgt een subserie over Kerk en maatschappij. Deze serie gaat over de sociale leer van de Kerk. Daarin wordt de betekenis van het Evangelie voor ons dagelijks leven doordacht: hoe richten wij onze maatschappij in. Het gaat over economie, over arbeidsverhoudingen, over eigendom, over oorlog en vrede, over de zorg voor de schepping, over de ontwikkeling van de volkeren et cetera.

In deze serie is aandacht voor de inhoud en de geschiedenis van de sociale leer. Sleutelbegrippen worden toegelicht. Waar mogelijk wordt aangesloten bij de actualiteit. Artikelen over de sociale leer van de Kerk vindt u ook hier.

Op 3 oktober 2020 verscheen de encycliek Fratelli tutti: Allen broeders. Met deze brief voegt paus Franciscus weer een nieuw hoofdstuk toe aan de sociale leer van de Kerk. Een uitgebreide samenvatting van de encycliek vindt u hier. Ook in deze serie video's zal de encycliek besproken worden.

Scheiding tussen Kerk en staat en de geschiedenis van de sociale leer van de Kerk (4 november 2020)

In deze eerste video over ‘Kerk en maatschappij’ spreekt diaken Tolsma over scheiding tussen Kerk en staat en over de geschiedenis van de sociale leer van de Kerk.

Menselijke waardigheid, algemeen welzijn, subsidiariteit en solidariteit (11 november 2020)

In deze tweede video over ‘Kerk en maatschappij’ spreekt diaken Tolsma over menselijke waardigheid, algemeen welzijn, subsidiariteit en solidariteit, de fundamentele principes van de sociale leer van de Kerk.

Fratelli tutti (Allen broeders): inleiding (16 december 2020)

In deze derde video over ‘Kerk en maatschappij’ spreekt diaken Tolsma over de encycliek Fratelli tutti. Deze brief van paus Franciscus over broederschap en sociale vriendschap verscheen op 3 oktober 2020. Een uitgebreide samenvatting ervan vindt u hier.

Fratelli tutti (Allen broeders): misstanden en corona (23 december 2020)

In deze vierde video over ‘Kerk en maatschappij’ spreekt diaken Tolsma weer over de encycliek Fratelli tutti. Deze keer bekijken we welke misstanden de paus in het eerste hoofdstuk noemt en wat hij hierbij over corona schrijft. Een uitgebreide samenvatting deze brief van paus Franciscus vindt u hier.

Verkiezingen: politiek en democratie (10 februari 2021)

De vijfde video over ‘Kerk en maatschappij’ staat in het teken van de komende verkiezingen. Diaken Tolsma spreekt vanuit Den Haag bij de Hofvijver over de visie van de Kerk op politiek en democratie.

Verkiezingen: politiek en democratie (10 februari 2021)

De zesde video over ‘Kerk en maatschappij’ staat in het teken van de komende verkiezingen. Diaken Tolsma spreekt vanuit Den Haag bij de Hofvijver over een aantal concrete zaken die onze keuze bij de verkiezingen kunnen bepalen.

Bidden met de heilige Schrift

Pater Tom Kouijzer verzorgt een subserie over “Bidden met de heilige Schrift”. Tijdens elke liturgische viering luisteren we naar lezingen uit de heilige Schrift. Ook thuis kunnen we uit de Bijbel lezen om te leren over God en zo ons geloof te verdiepen. Het is zeer aan te raden om de Bijbel op een biddende manier te lezen; dan wordt onze lezing een gesprek met God. De geestelijke traditie van de Kerk reikt ons verschillende methoden aan om te bidden met en vanuit de heilige Schrift. In deze subserie worden een aantal van deze gebedsvormen geïntroduceerd en kort toegelicht.

Lectio Divina (27 januari 2021)

Lectio Divina (goddelijke lezing) is een gebedsvorm die ontstaan is in de Benedictijnse kloostertraditie. In dit leef- en geloofmoment worden de achtergrond en methode van Lectio Divina kort geïntroduceerd.

Het rozenkransgebed (3 februari 2021)

Het bidden van de rozenkrans is een zeer populaire volksdevotie. Soms vergeten we wellicht dat we in ons rozenkransgebed worden uitgenodigd om bepaalde geheimen uit het leven van Jezus Christus te overwegen. Het rozenkransgebed is dus nauw verbonden met het overwegen van de heilige Schrift. In dit leef- en geloofmoment willen we daar bij stilstaan.

Meer over het bidden van de rozenkrans vindt u hier.