Eén federatie bestaande uit drie parochies

De drie parochies H. Bonifatius, St. Maarten en Trinitas werken steeds nauwer met elkaar samen. De financiële administraties van de drie parochies zijn echter strikt van elkaar gescheiden. Dat betekent dat u hieronder de financiële gegevens van de drie parochies per parochie aantreft.

Heilige Bonifatiusparochie

Jaarrekening 2018 H. Bonifatiusparochie

Lasten

Realisatie

Begroot

Personeel

196.033

231.346

Onroerend goed

72.413

101.500

Eredienst en pastoraat

12.629

17.850

Verplichte bijdragen

55.802

43.939

Begraafplaats

7.518

19.500

Beheer

  23.563

  28.700

 

367.958

442.835

   
Baten    

Bijdragen parochianen

234.024

249.500

Opbrengst bezittingen

110.824

123.919

Begraafplaats

  61.137

  55.000

405.985

428.419

   
Berekening saldo  

Tussenresultaat

38.027

– 14.416

Reservering onderhoud

– 69.700

– 69.700

Saldo

– 31.673

– 84.116

 

Balans H. Bonifatiusparochie

Activa

31-12-2018

31-12-2017

Kerkelijke goederen

4.554

 6.072

Beleggingen

1.906.871

1.805.163

Vorderingen op korte termijn

69.922

 38.207

Geldmiddelen

     24.735

      36.016

2.006.082

1.885.458

Passiva
Vermogen 624.080

 586.310

Voorzieningen en fondsen

1.110.363

 1.017.923

Schulden op lange termijn

209.182

 211.546

Schulden op korte termijn

       62.457

      69.679

2.006.082

 1.885.458

 

Toelichting

De kosten onroerend goed betreffen de kosten voor energie, verzekering en onderhoud van de kerken, pastorie en de woningen. De bijdragen van parochianen waren in 2018 € 234.000. In 2017 was dat € 254.000.

In 2018 is vanuit de nalatenschap van één van onze parochianen een legaat van € 94.748 ontvangen. Dit bedrag is conform de financiële richtlijnen toegevoegd aan het vermogen. Hierdoor is het vermogen van de Bonifatiusparochie in 2018 toegenomen tot € 624.000. Dit vermogen is in beheer bij Insingergilissen.

Heeft u vragen over de financiën van de parochie? Dan kunt u contact opnemen met het lokale financiële aanspreekpunt, Jan Mulder (mail of 070 415 28 08) of met de penningmeester, Vincent Dobbe (mail of 06 81 49 91 71).

 

Sint Maartenparochie

Jaarrekening 2018 St. Maartenparochie

Lasten

Realisatie

  Begroot

Personeel

66.771

83.225

Onroerend goed

50.064

95.600

Rente en lasten schulden

18.920

38.100

Eredienst en pastoraat

7.087

12.900

Verplichte bijdragen

50.988

37.500

Beheer

16.971

20.700

Incidenteel

           120

    35.000

210.921

  323.025

Baten
Bijdragen parochianen

180.225

182.900

Opbrengst bezittingen

194.140

211.800

Incidenteel & functioneel

           333

                0

374.698

394.700

Berekening saldo
Tussenresultaat

   163.777

71.675

Reservering onderhoud

– 80.000

   – 94.000

Saldo

83.777

22.325

 

Balans St. Maartenparochie

Activa

31-12-2018

31-12-2017

Kerkelijke goederen

 4

4

Beleggingen

2.073.001

2.073.001

Vorderingen op korte termijn

25.155

 390.753

Geldmiddelen

    454.868

    269.414

2.553.028

 2.733.172

Passiva
Vermogen

1.268.499

 1.183.720

Voorzieningen en fondsen

680.982

538.387

Schulden op lange termijn

545.000

 1.000.794

Schulden op korte termijn

       58.547

        10.271

 2.553.028

 2.733.172

 

Toelichting

De kosten onroerend goed betreffen de kosten voor energie, verzekering en onderhoud van de kerken, pastorie en het schoolgebouw. De bijdragen van parochianen in 2018 (€ 188.000) waren bijna gelijk aan die van 2017 (€ 197.000). Het schoolgebouw tegenover de Martinuskerk wordt verhuurd aan de gemeente. Dit leverde in 2018 € 113.000 aan inkomsten op. Door het totaal van de donaties van onze parochianen en de verhuurinkomsten van het schoolgebouw is het jaar met een positief financieel resultaat afgesloten.

Het voordelige saldo van € 83.777 wordt toegevoegd aan het vermogen van parochie Sint Maarten en is nodig voor de nabije toekomst waarin naar verwachting geen huurinkomsten vanuit het schoolgebouw zullen zijn.

Mocht u vragen hebben over de financiën van de Sint Maarten, dan kunt u contact opnemen het lokale financiële aanspreekpunt: Emile Duijsens (mail) of met de penningmeester, Vincent Dobbe: mail of 06 81 49 91 71.

 

Trinitasparochie

Jaarrekening 2018 Trinitasparochie

Lasten

Realisatie

  Begroot

Personeel

69.455

  77.325

Onroerend goed

50.920

60.200

Rente en lasten schulden

7.007

7.200

Eredienst en pastoraat

16.210

19.100

Verplichte bijdragen

36.997

38.000

Beheer

17.185

21.200

Incidenteel

            0

  15.000

197.774

238.025

Baten
Bijdragen parochianen

187.864

186.300

Opbrengst bezittingen

47.432

49.550

Incidenteel & functioneel

               0

  12.000

235.296

247.850

Berekening saldo
Tussenresultaat

37.522

9.825

Reservering onderhoud

 – 76.008

– 102.000

Saldo (negatief)

 – 38.486

– 92.175

 

Balans Trinitasparochie

Activa

31-12-2018

31-12-2017

Kerkelijke goederen

193.003

 193.003

Beleggingen

1.782.103

 2.156.615

Vorderingen op korte termijn

34.406

 3.242

Geldmiddelen

1.161.479

    545.394

3.170.991

 2.898.254 

Passiva
Vermogen

2.829.749

2.321.707

Voorzieningen en fondsen

330.861

 482.491

Schulden op korte termijn

      10.381

      94.056

 3.170.991

2.898.254 

  

Toelichting

De kosten onroerend goed betreffen de kosten voor energie, verzekering en onderhoud van de kerken en pastorie. De bijdragen van parochianen in 2018 (€ 180.000) waren bijna gelijk aan die van 2017 (€ 189.000).

In oktober 2018 is de Opifexkerk verkocht aan de Koptische kerk. De Opifexkerk stond voor € 1 op de balans. De opbrengst uit verkoop is in zijn geheel toegevoegd aan het vermogen van de parochie. Door de verkoop Opifexkerk, koerswinst op de beleggingen en de ontvangen legaten is het vermogen van de Trinitasparochie in 2018 toegenomen tot € 2,83 miljoen. Dit vermogen is in beheer bij Insingergilissen.

Mocht u vragen hebben over de financiën van de Trinitas, dan kunt u contact opnemen met het lokale financiële aanspreekpunt: Frans Aarts (mail):  of met de penningmeester, Vincent Dobbe: mail of 06 81 49 91 71.