Geschiedenis

Dat er al vroeg een kerkje in Voorburg was, gewijd aan Sint Maarten, blijkt uit de Blaffert (een aantekenboek) van het bisdom Utrecht uit het jaar 960.

In de loop van de 13e eeuw werd een nieuwe kerk, de huidige Oude of Martinikerk, gebouwd. Dit gebouw moest na de reformatie in 1575 worden afgestaan. De katholieke bijeenkomsten moesten voortaan in het geheim plaatsvinden en de zielzorg werd waargenomen door de paters Jezuïeten uit Den Haag.

Na de vrede van Münster in 1648 werd de tolerantie voor de katholieken beter. Katholieken konden vaste ruimten inrichten voor de eredienst. Als van buiten maar niet te zien was, dat het een kerk was. In 1654 werd de buitenplaats ‘Bijvliet’, op de plaats waar nu kerk en kerkhof ligt, aangekocht en als kerk ingericht. In de loop der eeuwen is deze kerk diverse malen opnieuw gebouwd, maar nog steeds als kerk onzichtbaar vanaf de weg.

Na 1800 en zeker na de nieuwe grondwet van 1848 kan de zichtbaarheid van de kerk groter worden. In 1866 wordt de huidige pastorie gebouwd naast de dan bestaande kerk. In 1890 wordt besloten de huidige kerk te gaan bouwen. Op 24 april 1893 vond de consecratie plaats door de bischop van Haarlem.

Na de tweede wereldoorlog worden in 1946 drie nieuwe klokken aangeboden in plaats van de eerdere klokken die in de oorlog ingeleverd moesten worden. In de 50-tiger jaren van de vorige eeuw worden een votiefraam, een nieuwe doopkapel en de Maria-kapel toegevoegd. Daarna wordt de kerk grondig aangepast aan de moderne liturgie. In 1960 wordt het nieuwe hoofdaltaar geconsacreerd door de bischop van Rotterdam. Een uitgebreide restauratie vind nog plaats van 1990 tot 1993.

Op 1 juni 2002 zijn de drie parochies H. Martinus, O.L. Vrouw ten Hemelopneming en De Goede Herder gefuseerd. Ingaande 1 januari 2008 zijn de drie parochies definitief gefuseerd tot één parochie. De Martinuskerk is na de samenvoeging van de drie Voorburgse parochies na een grondige verbouwing en herinrichting op 15 januari 2012 uiteindelijk de parochiekerk geworden.

Het kerkgebouw

De kerk werd gebouwd vanaf 1891 en geconsacreerd in 1893. De architect was Evert J. Margry. Hij ontwierp een driebeukige kruiskerk in neogotische stijl. Omdat Margry in 1891 overleed werd de kerk afgebouwd door zijn broer Albert Margry.

Het gebouw is een rijksmonument en de beschrijving is:.

Neogotische kruisbasiliek met smaller koor, omgeven door een omgang. Toren met twee rijk geprofileerde nissen in iedere gevel van de klokkenverdieping, bekroond door frontalen en een naaldspits. Mechanisch torenuurwerk, waarschijnlijk B. Eijsbouts, circa 1920, later voorzien van elektrische opwinding.

Het schip heeft schoorbogen. Prismatische bundelpijlers met bakstenen kolonetten en van de lijstkapitelen opgaande geringe schalken.

Het koor heeft gepolijst granieten zuilen met bladkapitelen. Pijlers, bogen en kruisribgewelven zijn als schoonwerk behandeld, de muurvlakken zijn gepleisterd.

Het orgel is gebouwd door Jos H. Vermeulen in 1960. Mogelijk is er materiaal gebruikt van het voormalige Franssen orgel. Men maakt tevens gebruik van een elektronisch orgel, van de firma Content, type D5800.

Hier vindt u twee korte filmpjes van de Sint Martinus.

Toegewijd aan de H. Martinus van Tours.

De H. Martinus van Tours was een uit Hongarije afkomstige Romeinse soldaat. Geboren in Sabária in 316 of 317 als zoon van een Romeins magistraat, nam hij op 15-jarige leeftijd dienst in het Romeinse leger en kwam bij een ruiterij in Gallië. Op een van zijn tochten in Frankrijk zag hij een bedelaar bij de stadspoort zitten. Martinus zag de nood waarin de bedelaar verkeerde, nam zijn zwaard en sneed zijn mantel in tweeën en gaf de helft aan de man. Die nacht in zijn slaap, droomde hij dat Christus bij hem kwam, die de helft van zijn mantel droeg. Deze droom liet Martinus niet meer los. Op 18-jarige leeftijd liet hij zich dopen. Ouder geworden werd hij officier. Maar na enige tijd verliet hij het Romeinse leger en ging naar zijn ouderlijk huis in Pannonië terug. Hij keerde echter later naar Frankrijk terug waar de mensen naar hem luisterden en zijn raad vroegen. Rond het jaar 360 had hij zich gevestigd in Ligugé, ten zuiden van Poitiers, als kluizenaar. In 372 stierf de Bisschop van Tours en werd Martinus zijn opvolger. Martinus bleef zijn werk als missionaris doen. Hij richtte een aantal kloosters op, onder andere het klooster Marmoutiers, waar men zich in stilte kon terugtrekken. Hij stierf 81 jaar oud in het najaar van 397 en werd in Candes in Frankrijk begraven. De gelovigen beschouwden hem als een heilige en zijn sterfdag, 11 november, werd een feestdag. Hij werd beschermheilige van vele gilden en verenigingen, o.a. ruiters-, reizigers-, bedelaars-, herbergiers-, gevangenen- en kleermakersgilde. Dat hij leefde in de tijd van de grote Volksverhuizing hielp misschien wel mee aan de verspreiding van zijn naam en faam. En met de Franken wordt St. Martinus ook in onze streken bekend via de waterwegen en de handelswegen, zodat St. Martinus ook wel de naam “Waterheilige” draagt. Wanneer Willibrord zijn eerste kerk bouwt in Utrecht, wordt deze gewijd aan St.Martinus.

Bronnen:

  • Harms, M.J., 1993, Ik ben niet iemand die wijkt voor de Ouderdom. Verleden en Heden van de Voorburgse St. Martinusparochie, Voorburg, St. Martinusparochie (ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het kerkgebouw)
  • Monumentomschrijving Rijksdienst
  • Wikipedia, Reliwiki

 

Serie artikelen over de geschiedenis van de Sint Maartenparochie van Bernard Dijkman

1. De nieuwe Sint Martinuskerk van Voorburg

Op 24 april 2021 is het exact 128 jaar geleden dat onze St. Martinuskerk werd geconsacreerd door de toen zeventigjarige Haarlemse bisschop Mgr. Caspar Bottemanne.

Intussen had deze kerk al twee voorgangers gekend: de oudste, uit ± 1275, dus de eerste St. Martinuskerk aan de Herenstraat bleef in katholieke handen tot het jaar 1575, om toen over te gaan naar de Nederduits Gereformeerde Gemeente, zoals die toen werd genoemd. Dat jaar 1275 vinden we terug in het Register van de Leenkamer van Holland. Daar meldde men dat er “een parochie van den Heiligen Martinus” bestond. En volgens het door de pastoors bijgehouden ‘Memoriboec’ (uit de 15e en 16e eeuw) was het hoofdaltaar toegewijd aan de Heilige Nicolaas. Ja precies, de Goeddheiligman wiens feestdag wij nog steeds vieren op 6 december. Maar zoals gezegd: vanaf 1575 bezaten de katholieken geen eigen Godshuis meer.

Van een nieuwe katholieke kerk kon geen sprake zijn. We weten allemaal hoe het er bij het begin van de Reformatie uitzag voor het nog zeer grote katholieke volksdeel. En wie zorgden er voor de overgebleven katholieken? Konden ze nog wel ergens hun erediensten uitoefenen? Antwoord op die vraag kreeg ik een twintigtal jaren geleden op het oud-archief van de, toen nog bestaande, gemeente Voorburg. Op een prachtige zomerdag, midden in de vakantietijd, diende een jonge man zich aan, die zich bekend maakte als pater Dries van den Akker s.j. Aangezien hij in wielrennerstenue binnenkwam, kon ik het niet nalaten op te merken, dat ik al heel wat paters jezuieten in mijn leven had gezien, maar nooit in die outfit! Maar wat kwam de goede man doen?

De pater was op zijn racefiets een toer aan het maken langs de Zuid-Hollandse boerderijen om aldaar de IHS-symbolen of kruisjes te inventariseren. Pater Dries trof op vele nog bestaande boerderijen in Zuid-Holland die symbolen aan, meestal boven de staldeuren. Hij vertelde erbij dat na de Reformatie, toen de uitoefening van de rooms-katholieke eredienst verboden werd middels plakkaten, rondreizende priesters – in ons geval veelal paters jezuïeten – ergens bij een afgelegen huis of boerderij de H. Mis kwamen lezen. Vrome vrouwen klopten dan bij de huizen van de katholieken aan om de locatie en het tijdstip bekend te maken waar die dienst zou worden gehouden. Om die reden werden die onmisbare fakkeldraagsters al snel ‘klopjes’ genoemd.

In Voorburg duurde die schuilkerkentijd bijna tachtig jaar, om precies te zijn van 1575 tot 1654. In dat jaar – 1654 – benoemde de Hollandsche Zending – een soort missie-episcopaat – weer een pastoor in Voorburg. Op exact 875 meter van de oude Martinuskerk werd een nieuw Godshuis opgericht. Waar die precies stond ga ik u de volgende keer vertellen, want als een argeloze wandelaar dat Godshuis ging zoeken, hadden ze die nooit gevonden.

2. De Martinusparochie in Voorburg

Het eerste kerkje na de Reformatie leek allesbehalve op een traditionele kerk of kapel. Integendeel, het was meer een soort huiskapelletje, behorend bij het woonhuis van de pastoor. Want door tussenkomst van een niet onbemiddelde katholiek, Michael van der Dussen uit Delft, kon de pastoor zijn intrek nemen in een buitenhuis aan het Oosteinde, ‘Byvliet’ genaamd. Er werd een bedrag van niet minder dan 2000 gulden voor neergeteld! De ingang van het kapelletje lag ook niet aan het Oosteinde maar aan de Vlietkant.

De eerste officieel benoemde pastoor na de Reformatie was pastoor Eduardus de Graaf. We schrijven nu in of rond het jaar 1654. De Vrede van Munster was nog maar zes jaar geleden, in 1648 dus, getekend. Die pastoor had het bepaald niet gemakkelijk. En om te illustreren hoe de situatie toen was, het volgende. De pastoor wordt ontboden bij de baljuw, tevens dijkgraaf van Rijnland, een zekere Amelis van den Bouchorst, en krijgt daar onder meer het volgende te lezen: “Dat hij om de placcaeten… te executeeren ende doen executeeren persoonlijck verscheyden paepen, soo tot Voorburch, Colslagen, Soetermeer, als elders hadde gevangen ende door zijn substituyten indertijdt hadde doen vangen”.

En dat die bewuste baljuw niet voor de poes was werd daarbij het volgende opgetekend: hij – de baljuw – “ging voorop met t rappier ofte pistool in de handt, dat hij vele autaren hadde gedemoliert en doen demolieren van de priesters in Rijnland hare huyzen, boecken en papieren onderscheydelijcke male in persoon gevisiteert ende laten visiteeren.” Dat die ambtsdrager toch eigenlijk niet zo erg rechtlijnig was, moge blijken uit het feit dat, als er met geldstukken werd gerinkeld, de man best bereid bleek de andere kant op te kijken.

Zo rond 1675 kon de kapel dan enigszins verbouwd worden en geschikt gemaakt voor de rooms-katholieke eredienst. Dat was onder de opvolger van (bouw)pastoor De Graaf(f), pastoor Johannes Verhorst. Wij zeggen nu gewoon ‘pastoor’, maar in de annalen wordt hij nog ‘paepe priester’ genoemd! Na deze pastoor volgen er nog twee met wel zeer klinkende namen: de uit een zeer deftige Utrechtse familie stammende pastoor Theodorus Stalpaert van der Wielen en weer later de neef van de apostolisch vicaris: Joannes van Neercassel. (Een apostolisch vicaris is zoveel als een missiebisschop, maar in dit geval met de aantekening: “In partibus infidelium”, ofwel ‘in het gebied van de ongelovigen!’)

Pastoor Van Neercassel kreeg ooit een boete van 800 gulden(!), omdat hij een predicatie had toegelaten van een “niet-goedgekeurde” priester. Maar ondanks dat was de man kennelijk niet echt onbemiddeld, want hij liet niet onbelangrijke sommen geld na voor het onderhoud van het – inmiddels behoorlijk bouwvallige – kerkje. Bovendien liet hij een kelk op eigen kosten vervangen en schonk hij het kerkje een van schildpad gemaakt tabernakel.

Over het kerkje of kapel schreef hij ooit: ”De kerk, hoewel onlangs gemaakt, is door haar lichte timmering wel omtrent vier vingers gezakt; de paal van de oude kerk en waar de nieuwe gezamenlijk op rusten was door het water vergaan, de vloer van de oude kerk was wel vier tot vijf voet lager van gewelf als de nieuwe was. Om alle lekgaten daar te voorkomen en de gehele lengte van de kerk onder een gewelf te krijgen, heb (ik) de oude kerk tot de grond afgebroken en een nieuwe onder een gewelf weer opgebouwd.” En dit gebeurde allemaal op kosten van de genoemde pastoor Van Neercassel. We zijn nu aangeland rond het jaar 1692. Over hoe het verder ging en ook over de opkomst van het Jansenisme binnen ‘onze’ Martinus hoop ik u weer een volgende keer te vertellen.

3. Jansenisme in Voorburg

Zoals de vorige keer verteld: eind 17e en begin 18e eeuw werden de Voorburgse katholieken geconfronteerd met een kerkelijke scheuring die ook hier nogal wat onrust teweegbracht. Opeenvolgende pastoors waren of werden aanhangers van de leer van de in 1638 overleden bisschop Cornelius Jansenius, of in gewoon Nederlands: Cornelis Jansen. Zijn leer is bij ons nog steeds bekend als het Jansenisme, wat we nu terugvinden bij de Oud-Katholieke Kerk.

Zonder hier verder alle theologische achtergronden weer te geven van deze beweging; die door de geschriften van en over de kerkleraar Augustinus werd geïnspireerd; bisschop Jansenius had bepaalde nogal strenge opvattingen over de genadeleer, die door het officiële gezag van Rome niet werd geaccepteerd en als ketterij werd veroordeeld. De leer stelde hoge eisen aan het biechten en het te communie gaan. Men diende zich op de ontvangst van die sacramenten langdurig en ernstig voor te bereiden.

Gevolg was een kerkscheuring: de zich noemende Oudkatholieken vormden een eigen kerkgemeenschap en eigen hiërarchie, zònder het oppergezag van de paus. Ook in Voorburg ontstonden er conflicten met pastoors die met die leer instemden. Het eerste conflict ontstond bij een zekere pastoor Van Beest. Hij werd in 1704 door de Staten van Holland uit Voorburg en Holland verbannen. Reden: verstoring van de openbare rust.

Zijn opvolger, een zekere pastoor Nicolaus de Reeder, was hier pastoor van 1704 tot 1716. Ook hij had jansenistische denkbeelden; onderwierp zich in 1714 wel aan het gezag van de Heilige Stoel, maar kon toen in Voorburg geen goed meer doen en moest verdwijnen. Dat het soms hoog op kon lopen blijkt uit een gerechtelijk proces uit die jaren over een zekere Annetje Jans, die in de trekschuit dreigementen en lasteringen tegen pastoor de Reeder had geuit. Ze had zelfs gedreigd mee te helpen om de pastoor uit zijn huis te halen…!

Dat hier steeds weer jansenistische pastoors konden optreden werd mede veroorzaakt doordat de Staten van Holland meer op hadden met de Oudkatholieken dan met de Rooms-katholieken. Die Staten van Holland hadden in die tijd veel in de melk te brokkelen. Toen een andere priester, een zekere Silvester Boudewijn Trimault zich in Voorburg liet zien kreeg hij van de baljuw van Rijnland te horen dat hij zich noch met de zittende pastoor noch de Kerk van Voorburg “sal hebben te bemoeyen off iets te ondernemen ofte doen, ’t welk eenigsints de rust onder de catholijcken ingesetenen soude connen troubleren, maer hem stil ende gerust te houden.”

Ondanks alle gerommel binnen de kerkelijke opvattingen en hun voorgangers bleven er in Voorburg toch steeds pastoors hun opwachting maken. Na pastoor De Reeder was er pastoor David van der Mije, die hier resideerde van 1716 tot 1730. In dat jaar 1730 werd deze zeergeleerde pastoor benoemd tot president van het Pulcheria-College in Leuven hetzelfde college waar bisschop Jansenius ooit aan verbonden was.

Pastoor Van der Mije werd op zijn beurt weer opgevolgd door een zekere – wederom jansenistische – pastoor Hansen (1731-1761). Toen deze pastoor geruime tijd uit het zicht was vanwege ziekte en er inmiddels alweer een nieuwe pastoor, Joannes Casimirus Hooft, was benoemd, kwam pastoor Hansen na hersteld te zijn weer terug op de pastorie. Maar ja, twee pastoors op een kerkelijk schip: dat kon niet goed gaan… Ook de parochianen lieten hem niet meer terugkomen!

We schrijven inmiddels 1761: weer presenteert zich een nieuwe pastoor die hier twaalf jaar zou blijven. Pastoor Hooft wordt in een belastingkohier omschreven als: “Johannes Hooft, Rooms Priester, meent in huure waardigh 125 gl ‘s jaars, hout een meijt” Kennelijk een niet onbemiddeld man. En uit de toevoeging ‘Rooms’ mag men opmaken, dat deze pastoor zich niet inliet met de jansenistische stroming. Maar hoe dat nu verder afloopt, hoop ik de volgende keer te vertellen.