3

Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie en zending

Hoopvol op weg naar een synodale en missionaire Kerk

In onze federatie zijn weer synodaal-missionaire gesprekken gehouden:
» op zaterdag 4 februari, van 10.00 tot 12.00 uur in de HH. Benedictus en Bernadettekerk, en
» op zondag 5 februari, van 14.00 tot 16.00 uur in De Haard, Molenpad 2a in Leidschendam.

Op beide dagen kwamen er telkens ruim twintig parochianen bijeen, om te praten over de toekomst van de Kerk in onze federatie. Beide dagen was er sprake van een goede dialoog waarbij het luisteren naar elkaar duidelijk aan de orde was. Er was sprake van verdieping en van begrip voor elkaar.

Beide keren werd er in drie groepen gesproken. In sommige groepen werd vooral gesproken over wat verstaan wordt onder een synodale en missionaire Kerk. Enkele groepen gingen meteen dieper in op de vraag, hoe onze parochie of federatie meer synodaal of missionair kan worden, wat ieders eigen bijdrage daaraan zou kunnen zijn en welk aspect het eerst aandacht verdient (prioriteit).

Soms had het gesprek meer het karakter van een geloofsgesprek, waardoor het minder concreet over de voorliggende vragen ging. Dan kwam onder andere aan de orde dat het geloof als een bevrijding wordt ervaren, als een kostbare schat. Een begeesterde Kerk is de basis voor evangeliseren. De essentie is de relatie met een persoon: Jezus, die zicht geeft op onze weg, op de waarheid en ons leven geeft. Er werd gevraagd om geloofsverdieping, om aandacht voor gebed en voor de traditie.

Zie hier voor een uitgebreid verslag waarin de tijdens de bijeenkomsten gemaakte opmerkingen zijn samengevat en gebundeld.

Vergadering van Europese bisschoppen over synodaliteit in Praag

Op donderdag 9 februari is het eerste deel afgesloten van de Europese vergadering in Praag. Deze vergadering van de Europese bisschoppen werd gehouden als continentale fase voor de bisschoppensynode over synodaliteit. Tijdens deze continentale vergadering waren er van 6 tot en met 9 februari gesprekken, ontmoetingen en presentaties van alle delegaties.

Mw. Monique van Dijk presenteerde de Nederlandse bijdrage. Ze vertelde over de gesprekken die in Nederland zijn geweest: “Vanwege de aanstaande bisschoppensynode over synodaliteit zijn we samen op weg gegaan in geloof, biddend, luisterend, en onze hoop en onze zorgen met elkaar delend.” Ze karakteriseerde het synodale proces als “learning by doing” en gaf aan: “We moeten ons luisteren en spreken verder oefenen, 1. opdat meer mensen betrokken raken en 2. omdat er eensgezindheid was en ook tegenstelde geluiden, of slechts schijnbaar. Daarom is meer luisteren en spreken nodig om elkaar beter te verstaan.”

Zie hier voor meer.

Wat is het synodale proces

Paus Franciscus wil alle gelovigen sterker bij de Kerk betrekken en er zo voor zorgen dat gelovigen en leiding beter naar elkaar luisteren: een ‘synodale’ Kerk, samen-op-weg. Alle gedoopten moeten actief betrokken zijn bij de missie van de Kerk: Jezus’ goede boodschap rondom ons verspreiden. Daarom moet de stem van àlle gelovigen in de Kerk worden gehoord.

Vanaf oktober 2023 is er een algemene bisschoppensynode met als thema ‘Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie en zending’. Iedereen wordt opgeroepen deel te nemen aan het traject ter voorbereiding van deze synode. Slechts zo kan de Kerk volgens de paus de uitdagingen van de toekomst het hoofd bieden en haar getuigenis van de christelijke boodschap – het werk van àlle gedoopten – versterken. Alle gedoopten moeten in de Kerk betrokken zijn als actieve deelnemers; er zijn daar geen ‘acteurs’ en ‘toeschouwers’. De paus vindt het noodzakelijk om samen op weg te gaan, in beweging te komen en om creatief te zijn.

De eerste fase

In de eerste fase, die op 17 oktober 2021 begon, werden alle gelovigen ter wereld in staat gesteld hun dromen, teleurstellingen en wensen over Kerk-zijn en gelovig-zijn met elkaar te delen. Ook in onze federatie zijn daartoe begin 2022 bijeenkomsten gehouden. De resultaten daarvan (zie hieronder) zijn in één verslag samengevoegd met de inbreng van allen die in Nederland hun stem hebben laten horen; dat verslag is gezonden naar het Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome.

Op 27 oktober 2022 heeft het Secretariaat het Werkdocument voor de tweede fase van het synodale proces gepresenteerd. Het is door een internationale werkgroep opgesteld aan de hand van alle uit de hele wereld ontvangen verslagen.

Dit werkdocument, dat de titel kreeg ‘Vergroot de ruimte in uw tent’ (naar Jesaja 54,2), wordt nu voor commentaar voorgelegd aan alle gelovigen voordat de bisschoppen er per continent over gaan praten. Opvallend is, dat de inbreng van gelovigen van overal ter wereld op heel veel punten dezelfde herkenbare lijn heeft. Er klinkt vreugde uit omdat we de diepe waarde hebben geproefd van het samen over ons geloof en onze Kerk praten; dat moet worden voortgezet.

Het verlangen naar een ‘luisterende, barmhartige en warme Kerk’ klinkt door in alle verslagen. Bijna alle verslagen pleiten voor gelijkwaardigheid en een vollediger participatie van vrouwen in de Kerk. De Kerk moet verwelkomen, niemand uitsluiten. We moeten naar elkaar luisteren; luisteren maakt gastvrij. Er moet ruimte zijn voor verscheidenheid, voor achtergestelden, voor jongeren, voor alle mensen ongeacht geslacht en geaardheid. De Kerk is niet een instelling voor alleen maar perfecte mensen. De verrijkende verscheidenheid van mensen moet worden gewaardeerd, ook die van andersdenkenden.

Opnieuw worden we uitgenodigd om mee te bidden, te denken en te praten op de weg naar een synodale Kerk. Alle nieuwe input wordt gebruikt bij het opstellen van het uiteindelijke werkdocument, het Instrumentum Laboris, voor de synodebijeenkomsten in 2023 en 2024.

Op 7 december 2022 organiseerden het Netwerk Katholieke Vrouwen, de Konferentie Nederlandse Religieuzen en het Bisdom Den Bosch een webinar over het werkdocument ‘Vergroot de ruimte in uw tent’. Er werd  gesproken door onder andere prof. Myriam Wijlens (lid van het secretariaat van de bisschoppensynode), Mgr. De Korte en pater Jos Moons sj. Laetitia van der Lans modereerde het webinar.

De livestream van dit webinar – die een goed overzicht geeft van waar het om draait – kan worden teruggekeken via de websites van de drie organisaties: www.unkv.onlinewww.knr.nlwww.bisdomdenbosch.nl.

Gebedskaart

Voor het welslagen van de bisschoppensynode en de voorbereiding daarop wordt uw gebed gevraagd. Het gebed ‘Wij staan voor U, Heilige Geest’ (‘Adsumus Sancte Spiritus’) is een oud gebed. Het wordt toegeschreven aan de heilige Isidorus van Sevilla (560-636) en is in de loop van de eeuwen vaak gebeden bij kerkelijke bijeenkomsten zoals synodes. Elke sessie van het Tweede Vaticaans Concilie begon met het gebed tot de Heilige Geest. Het Secretariaat van de Bisschoppensynode reikt het in vereenvoudigde vorm aan, zodat het goed bruikbaar is voor groepen en liturgische samenkomsten. U vindt de gebedskaart hier.

Reacties ( 3 )

 1. Beantwoorden
  Jan van Breemen zeg

  Er is sprake van een gespreksnotitie voor de bijeenkomst van 4 februari. Ik neem aan dat deze tijdig beschikbaar komt. Ik heb interesse. Heb niet deelgenomen aan eerdere gesprekken hier, maar dat zal geen probleem vormen neem ik aan.

  vriendelijke groeten,
  Jan van Breemen

  • Beantwoorden
   Pier Tolsma zeg

   Iedereen is van harte welkom. Alle benodigde informatie staat in dit bericht.

 2. Beantwoorden
  Jan Bernaards zeg

  Samen op weg naar een liefdevolle inspirerende kerk – met voor een ieder een luisterend oor.

Plaats een reactie