Nog geen reacties

Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie en zending

Paus Franciscus wil alle gelovigen sterker bij de Kerk betrekken en er zo voor zorgen dat gelovigen en leiding beter naar elkaar luisteren: een ‘synodale’ Kerk, samen-op-weg. Alle gedoopten moeten actief betrokken zijn bij de missie van de Kerk: Jezus’ goede boodschap rondom ons verspreiden. Daarom moet de stem van àlle gelovigen in de Kerk worden gehoord.

Na de eerste fase die nu is afgesloten is de tweede fase van start gegaan. Ook daarin wordt iedereen weer uitgenodigd tot het leveren van een bijdrage. Hieronder vindt u een verslag van de eerste fase en de bijbehorende documenten en informatie over de tweede fase en de wijze waarop u hieraan kan deelnemen.

De eerste fase

In de eerste fase van dit synodale proces werden alle gelovigen ter wereld in staat gesteld hun dromen, teleurstellingen en wensen over Kerk-zijn en gelovig-zijn met elkaar te delen. Ook in onze federatie zijn daartoe begin 2022 bijeenkomsten gehouden. De resultaten daarvan (zie hieronder) zijn in één verslag samengevoegd met de inbreng van allen die in Nederland hun stem hebben laten horen; dat verslag is gezonden naar het Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome.

Op 27 oktober 2022 heeft het Secretariaat het Werkdocument voor de tweede fase van het synodale proces gepresenteerd. Het is door een internationale werkgroep opgesteld aan de hand van alle uit de hele wereld ontvangen verslagen.

Dit werkdocument, dat de titel kreeg ‘Vergroot de ruimte in uw tent’ (naar Jesaja 54,2), wordt nu voor commentaar voorgelegd aan alle gelovigen voordat de bisschoppen er per continent over gaan praten. Opvallend is, dat de inbreng van gelovigen van overal ter wereld op heel veel punten dezelfde herkenbare lijn heeft. Er klinkt vreugde uit omdat we de diepe waarde hebben geproefd van het samen over ons geloof en onze Kerk praten; dat moet worden voortgezet.

Het verlangen naar een ‘luisterende, barmhartige en warme Kerk’ klinkt door in alle verslagen. Bijna alle verslagen pleiten voor gelijkwaardigheid en een vollediger participatie van vrouwen in de Kerk. De Kerk moet verwelkomen, niemand uitsluiten. We moeten naar elkaar luisteren; luisteren maakt gastvrij. Er moet ruimte zijn voor verscheidenheid, voor achtergestelden, voor jongeren, voor alle mensen ongeacht geslacht en geaardheid. De Kerk is niet een instelling voor alleen maar perfecte mensen. De verrijkende verscheidenheid van mensen moet worden gewaardeerd, ook die van andersdenkenden.

Opnieuw worden we uitgenodigd om mee te bidden, te denken en te praten op de weg naar een synodale Kerk. Alle nieuwe input wordt gebruikt bij het opstellen van het uiteindelijke werkdocument, het Instrumentum Laboris, voor de synodebijeenkomsten in 2023 en 2024.

Ook in onze federatie willen we over de toekomst van onze Kerk verder in gesprek gaan met iedereen die dat wil. De wereldwijde ontwikkelingen worden uiteindelijk concreet in de lokale geloofsgemeenschappen. De enthousiasmerende gesprekken van februari 2022 zullen zo hun vervolg krijgen.

De gesprekken zijn op zaterdag 4 februari van 10.00 tot 12.00 uur in de Benedictus en Bernadettekerk in Rijswijk, en op zondag 5 februari van 14.00 tot 16.00 uur in De Haard in Leidschendam.

Een gespreksnotitie zal tijdig tevoren achterin de kerken liggen en ook hier op de website staan. We zijn daarvoor ook nog in afwachting van de handreikingen van de Nederlandse bisschoppen. U wordt uitgenodigd om aan een van de gesprekken deel te nemen. De toekomst van onze Kerk is onze aandacht méér dan waard!

Op 7 december 2022, van 19.00 tot 21.00 uur, organiseren het Netwerk Katholieke Vrouwen, de Konferentie Nederlandse Religieuzen en het Bisdom Den Bosch een webinar over de tweede fase.

Na een Vesperdienst in de Sint Jan in Den Bosch, waarin Mgr. De Korte voorgaat, vindt vanaf 19.30 uur het webinar plaats, waar wordt gesproken door onder andere prof. Myriam Wijlens (lid van het secretariaat van de bisschoppensynode), Mgr. De Korte en pater Jos Moons sj. Laetitia van der Lans modereert het webinar.

Ook nu wordt iedereen gevraagd om input te geven aan de volgende fase. Na het webinar komt een kort vragenformulier beschikbaar waarmee individuen of groepen hun bijdrage kunnen leveren aan de volgende gespreksronde van de synode. Tijdens het webinar zal daar informatie over worden gegeven.

Ieder die wil meedenken en meepraten over een synodale Kerk is van harte welkom! Er is gelegenheid om vragen te stellen. Deelname is mogelijk via de websites van de drie organisaties: www.unkv.onlinewww.knr.nlwww.bisdomdenbosch.nl. Opgave vooraf is niet nodig. De livestream van het webinar blijft op deze sites beschikbaar om terug te kijken.

Gebedskaart

Voor het welslagen van de bisschoppensynode en de voorbereiding daarop wordt uw gebed gevraagd. Het gebed ‘Wij staan voor U, Heilige Geest’ (‘Adsumus Sancte Spiritus’) is een oud gebed. Het wordt toegeschreven aan de heilige Isidorus van Sevilla (560-636) en is in de loop van de eeuwen vaak gebeden bij kerkelijke bijeenkomsten zoals synodes. Elke sessie van het Tweede Vaticaans Concilie begon met het gebed tot de Heilige Geest. Het Secretariaat van de Bisschoppensynode reikt het in vereenvoudigde vorm aan, zodat het goed bruikbaar is voor groepen en liturgische samenkomsten. U vindt de gebedskaart hier.

Plaats een reactie