Nog geen reacties

Klokken van de Sint Martinuskerk

Ter zake de kerkklokken van de Sint Martinuskerk bericht het bestuur van de RK Parochie
Sint Maarten het navolgende.

Enkele omwonenden hebben zich medio april 2020 gemeld bij de parochie omdat zij hinder ondervonden van de kerkklokken. Ter vermijding van negatieve berichtgeving is er toen door het bestuur besloten om in juni 2020 het geluid van de klokken te dempen. Dit heeft toen tot veel ophef geleid. Het bestuur heeft circa 500 reacties van omwonenden ontvangen, omdat zij deze wijziging niet wilden accepteren. Het vertrouwde geluid was opeens verdwenen. Vanwege de vele verzoeken heeft het bestuur toen besloten om het volume weer te herstellen naar de gebruikelijke omvang.

In december 2020 heeft de gemeente geluidsmetingen laten verrichten. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente aan de parochie kenbaar gemaakt, dat er sprake is van een overtreding van de geluidsnormen en dat er sprake is van een strafbaar feit. De gemeente gaf tevens te kennen dat zij voornemens is een last onder dwangsom op te leggen, indien het geluid niet gedempt zou worden. Tegen dat voornemen heeft de parochie een zienswijze bij de gemeente ingediend.

Desondanks heeft de gemeente op 15 juli 2021 besloten dat zij een dwangsom zal opleggen wanneer de geluidsnormen na 29 juli 2021 nog worden overschreden.

De parochie heeft dan ook niet anders kunnen besluiten dan het geluid van de klokken te dempen. Zij betreurt deze gang van zaken. De klokkentoren is vanaf 1893 in gebruik en dat gebruik is steeds door de mensen in de omgeving omarmd en geaccepteerd. Dat gebruik wordt nu helaas belemmerd. Het bestuur heeft dan ook inmiddels bezwaar aangetekend tegen het besluit van de gemeente. Het geluid van de klokken blijft gedempt totdat door de gemeente of de rechter uiteindelijk anders wordt beslist.

Het bestuur vraagt uw begrip voor deze situatie. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met bestuurslid Rob van der Brugge of met vicevoorzitter Raf Houben.

 

U kunt het bezwaar van het bestuur ondersteunen door het ondertekenen van de petitie die u hier vindt.

Plaats een reactie

Nieuws over coronamaatregelen:zie hier