Nog geen reacties

Fusie van parochies: Hoor- en informatie-avonden

In het kader van de voorgenomen fusie tot één parochie hebben 11, 14, 18 en 21 september 2023 hoor- en informatie-avonden plaatsgevonden. De uitgebreide verslagen van deze bijeenkomsten vindt u hieronder.

Eerder bericht over de fusie vindt u hier. Het bericht over de keuze van de parochienaam vindt u hier.

Inleidingen, gehouden tijdens de vier bijeenkomsten

Op de vier avonden was er telkens een inleiding die op alle avonden hetzelfde was.

 • Pastoor Bakker opent met een gebed uit brochure Samenwerking Geboden II.
 • Bestuurslid Lizette de Groot zet de uitgangspunten van de huidige bestuurlijke organisatie uiteen en licht het organisatieschema nog eens toe.
 • Pastoor Bakker gaat in op de geschiedenis: de fusierondes en de kerksluitingen in het verleden, onder vermelding van alle gesloten kerken en het verdriet over die sluitingen. Het eerste beleidsplan van de federatie stond in het teken van ‘verbinding’ (met het éne kerkblad Kerk aan de Vliet) en het versterken van de parochieorganisatie, het tweede in het teken van ‘verdieping’ (met onder andere gastvrijheid en Alpha) en we werken nu aan het derde beleidsplan ‘Pelgrims van Hoop’ (naar de naam van het Heilig Jaar 2025) in het teken van vereenvoudiging (onder andere de fusie), met ook een nadruk op vorming en op synodaliteit.
 • Pastoor Bakker: een parochie is als een appel: de schil (de inrichting; daarover gaat het nu), het vruchtvlees (de kracht en de smaak van ons werk) en het klokhuis (de kracht van ons leven, de genade van ons geloof). De naam van de nieuwe parochie moet zeggingskracht hebben; de voorgestelde namen zijn ‘HH. Maria en Jozef’ en ‘H. Titus Brandsma’; alle parochianen mogen hun voorkeur aangeven. Er moet kerkrechtelijk ook één parochiekerk worden aangewezen, maar dat heeft geen gevolgen voor de overige kerken.
 • Penningmeester Emile Duijsens gaat in op de financiële achtergronden. Er zijn nu vier rechtspersonen met vier begrotingen en jaarrekeningen en vier administraties; alles komt straks in één begroting, jaarrekening en balans, met herkenbaarheid van de vier gemeenschappen. Alle activa en passiva, baten en lasten worden samengevoegd in de nieuwe parochie. Er zijn nu 34 (!) bankrekeningen; dat worden er zeven. De kerncijfers van de huidige parochies worden getoond (aantal ingeschrevenen; kerkbezoek; aantal vrijwilligers en deelnemers Actie Kerkbalans; baten, lasten, activa en passiva).
 • Er wordt een overzicht gegeven van de procedure en de planning.

Bijeenkomst op 11-9-2023 in de Trinitasparochie

 • Naast het pastoraal team en vier bestuursleden zijn er 26 deelnemers.
 • Vraag: Waarom is de naam ‘Petrus en Paulus’ niet genoemd? Antwoord: Omdat dat de naam van een kerkgebouw is en het bij fusie gaat om de parochie Trinitas. De namen van de kerkgebouwen blijven bestaan.
 • V: Wie bepaalt welke kerk de ‘parochiekerk’ wordt? A: De bisschop op voordracht van het bestuur.
 • V: Heeft de keuze voor een ‘hoofdkerk’ gevolgen, bijvoorbeeld voor de vraag waar eerste heilige Communie en Vormsel worden gevierd; er wordt vrees geuit dat de andere kerken ‘bijkerken’ worden. A: Dat is niet het geval; de eerste Communie kan in elke kerk worden gevierd; in de Leidse situatie bijvoorbeeld speelt het zijn van ‘hoofdkerk’ géén rol. Ook voor een eventuele latere sluiting van kerkgebouwen is het zijn van parochiekerk niet doorslaggevend; de onderhoudsnoodzaak en de vitaliteit van een gemeenschap blijven daarvoor ook argumenten. Door de fusie kunnen gemeenschappen elkaar versterken, in ook financiële solidariteit; op de voorgestelde basis kan er méér vertrouwen zijn in de toekomst.
 • Hoewel een deelnemer vertrouwen heeft in de zorgvuldigheid van de gevolgde procedure spreekt hij toch nog zijn verdriet uit over de eerdere fusie-ronde die gepaard ging met kerksluiting. Een andere deelnemer wijst erop dat het indertijd bij de Trinitas inderdaad om een heel andere situatie ging; het is een goede keuze geweest om eerst in een federatie samen te werken en pas daarna te fuseren, in een technische operatie die onontkoombaar en verstandig is; de ‘schil van de appel’ moet worden aangepast en we mogen in vertrouwen ‘pelgrims van de hoop’ zijn (applaus).
 • V: Waar zit de kostenbesparing als gevolg van de fusie precies in? A: In de som van tal van kleine bezuinigingen: bijvoorbeeld de beperking van het aantal bankrekeningen, de verplichte afdrachten die thans per eenheid worden betaald, de verzekeringspolissen, het voeren van één Actie Kerkbalans.
 • V: Wat is er geregeld omtrent het stemmen over de naamgeving van de nieuwe parochie? A: Op de vier vergaderingen worden stembiljetten rondgedeeld; stembiljetten komen ook in de vier kerken te liggen. In Kerk aan de Vliet wordt aangekondigd dat men ook per e-mail kan stemmen. Doordat men het stembiljet moet individualiseren wordt dubbelstemmen voorkomen.
 • V: Hoe hard is de verplichte bijdrage aan het bisdom? A: Heel hard; alle parochies moeten een percentage van hun inkomsten afdragen.
 • V: Kunnen we de getoonde cijfers van begroting en balans ook schriftelijk krijgen? A: De gegevens staan op de website en zij zijn ook (echter zonder de balans) gepubliceerd in Kerk aan de Vliet.

Bijeenkomst op 14-9-2023 in parochie Sint Maarten

 • Naast pastoor Bakker en vier bestuursleden zijn er 23 deelnemers.
 • V: Hoeveel mensen kijken naar de livestream van de vieringen? A: Dat is ter vergadering niet precies bekend, maar het zijn er niet zoveel.
 • V: Welke kerkelijke goederen zijn er? A: Kerkgebouwen en pastorieën; het kerkgebouw en de pastorie worden elk gewaardeerd op 1 euro.
 • V: Zijn er verdeelsleutels voor toedeling van gelden aan de vier locaties? A: Er is geen ‘sleutel’; de huidige gang van zaken wordt voortgezet, waarbij wordt gelet op wat elk van de gemeenschappen nodig heeft.
 • V: Waarom is de huidige penningmeester voor twee jaar benoemd? A: Omdat hij het ad-interim wil doen en er formeel een 75 jaar-grens geldt.
 • V: Wat is de invloed van de fusie op de relaties met de burgerlijke overheid en subsidie; moeten die relaties worden herijkt? A: Er is geen structureel overleg, wel ad-hoc en zakelijk; die contacten zullen hetzelfde blijven.
 • V: Wat zijn na de fusie de raakpunten met onze medechristenen? De contacten (waarom geloven wij?) zouden moeten worden geïntensiveerd. A: Er wordt al naar gekeken hoe die contacten in de toekomst kunnen lopen.
 • V: Als ik iets wil doneren aan de hele parochie en niet aan de gemeenschappen, hoe doe ik dat? A: Via de centrale rekening van de parochie.
 • V: Wat zullen de consequenties zijn voor de gemeenschap, komt er meer gemeenschapsgevoel? Synodaliteit is daartoe een goede weg; initiatief kan ook van onderop komen. A: Veel activiteiten vinden in de eigen nabijheid plaats maar er zullen ook steeds meer gezamenlijke activiteiten komen waardoor het gemeenschapsgevoel versterkt wordt. Gezamenlijke activiteiten vragen om grensoverschrijding. Ook wordt de communicatie steeds belangrijker.
 • V: Er is nu één secretariaat in Leidschendam/Voorburg en één in Rijswijk; worden die samengevoegd? A: Het bestuur en de parochiecoördinator gaan bezien wat gecentraliseerd moet worden en wat per kerklocatie kan worden gedaan.
 • V: Wat zijn de consequenties voor de ledenadministratie? A: Ook dat wordt nog bezien.
 • V: Waarom zijn er zoveel kerkleden en worden er toch zo weinig brieven verstuurd voor bijvoorbeeld Actie Kerkbalans? A: Er wonen meer kerkleden op één adres; we adresseren alleen aan de hoofdbewoner. Nieuwe leden krijgen altijd een welkomstbrief en een verzoek over de Actie Kerkbalans, waarop men soms om uitschrijving verzoekt. In Rijswijk wordt er wat selectiever omgegaan met Kerkbalans-verzoeken; in Leidschendam/Voorburg worden meer mensen aangeschreven maar is er minder respons.
 • V: Waarom moet ik mijn gegevens invullen op het formulier over de naamgeving? A: Om dubbelstemmen te voorkomen. Er kan ook per e-mail worden gestemd.
 • V: Er is een algemene tendens om meer decentraal te doen, en dat kan toch ook met een samenwerkingsstructuur? Een fusie haalt energie uit de gemeenschappen, die er niet alleen zijn om Eucharistie te vieren. Waarom zijn Leidschendam, Voorburg en Stompwijk (één gemeente) niet geclusterd? A: Het lokale aspect wordt gewaarborgd, en wat gemeenschappelijk kan wordt centraal gedaan. Stompwijk kon in de aanloop tot Samenwerking Geboden II een voorkeur aangeven, maar koos voor aansluiting bij Zoeterwoude/Leiden.
 • V: Gelovigen en vrijwilligers hebben voeding nodig; dat kan via de vertrouwde lokale gemeenschap maar moet ook op centraler niveau: de krachten bundelen om ieder met zijn eigen charisma tot zijn recht te laten komen. A: We gaan ons als een bloeiende, groeiende gemeenschap openstellen voor de werking van de Geest.

Bijeenkomst op 18-9-23 in de H. Bonifatiuskerk

 • V: Wat de financiële bijdragen van onze parochies aan het bisdom betreft: legt het bisdom verantwoording af aan onze parochies over de besteding daarvan? Wordt er door het bisdom een financiële bijdrage geleverd voor het fusieproces? Bijvoorbeeld een gift ? A: Voor wat betreft de verantwoording van de financiële uitgaven verwijs ik naar de jaarrekening van het bisdom. Die wordt ieder jaar gepubliceerd. Het bisdom levert geen financiële bijdrage aan het fusieproces. V: Het gaat hier om een heel forse bijdrage. A: Het percentage daarvan staat vast en geldt voor alle parochies.
 • V: Wat voor gevolgen heeft de fusie voor een personeelslid zoals ik ? Ik ben kerkmusicus bij de Bonifatiuskerk. A: Vrijwel niets. Alleen de naam verandert. In plaats van drie zelfstandige parochies komt er één nieuwe rechtspersoon met één naam voor alle parochies. De rechten en verplichtingen van de parochies veranderen niet en worden overgenomen door de nieuwe rechtspersoon. A: Inderdaad. De opvolgende rechtspersoon treedt in de rechten en verplichting van alle drie parochies. V: Maar hoe moet dat dan met mijn declaraties? Moet ik deze anders inrichten? Anders adresseren? A: Als dat nodig is dan hoort u dat wel van mij. Maar inhoudelijk verandert er niets in de rechten en de plichten.
 • V: Op het organogram heb ik een communicatieteam gezien. Maar wie zijn de leden daarvan? A: Dat zijn diaken Pier Tolsma, ik (Lizette de Groot), en de federatiecoördinator Aletha Gerritsen. Maar we zijn op zoek naar versterking.
 • V: Ik begrijp nu dat de Benedictus & Bernadettekerk en de Bonifatiuskerk één parochie zijn. Maar waarom staat de B&B kerk dan toch links in de balans? A: Het is inderdaad zoals u het zegt. De Benedictus & Bernadettekerk en de Bonifatiuskerk zijn één parochie. Maar er is geen aparte balans voor de B&B-kerk. Wat u bedoelde was een locatieoverzicht. Dat is geen balans. Het is een overzicht voor interne doeleinden. Zo wordt daarin het aantal vrijwilligers per kerk genoemd, het aantal bezoekers tijdens de H. Mis, et cetera. Zo heeft het federatiebestuur, voor interne doeleinden, een goed overzicht van deze cijfers. A: Er zijn dus drie parochies en vier kerken.
 • V: Ik hoorde iets over een startviering met de bisschop. Wat houdt dat in? A: Wij nodigen de bisschop uit voor een speciale viering ter markering van deze nieuwe fase binnen één parochie. Gelet op de agenda van de bisschop zal deze viering in de tweede maand van 2024 plaatsvinden.
 • V: Er is zojuist uitgelegd dat in het jaar 2022 alle parochies tezamen een verlies van € 88.000,00 hebben geboekt. Hoe gaan we daarmee om? A: Allereerst gaan we alle kostenposten aan een kritisch onderzoek onderwerpen. Maar veel ruimte voor bezuinigingen hebben we niet. Waar misschien wat ruimte in zit, zijn de reserveringen voor het groot onderhoud van de kerkgebouwen. Hierover ga ik het bisdom raadplegen. Maar het meeste valt waarschijnlijk te bereiken als de parochianen hun financiële bijdrage zullen verhogen.
 • V: Ik heb het gevoel dat de Actie Kerkbalans misschien niet goed wordt geadministreerd. Ik krijg bijvoorbeeld nooit een brief voor een financiële bijdrage. Deze administratie, of de wijze van uitvoering daarvan, moet gemoderniseerd worden. A: De administratie is redelijk goed op orde. Er is hard gewerkt aan samenvoeging en opschoning daarvan in Docbase. In de Bonifatiusparochie is in het verleden onderzocht welke parochianen wel of geen brief moeten krijgen. De brief wordt verspreid via de bezorging van het parochieblad (voorheen via de post). In de andere parochies is zo’n selectie niet gemaakt. Ieder bekend adres ontvangt een brief. Maar uw opmerkingen zijn belangrijk. We gaan onderzoeken hoe we de administratie en verspreiding van de brieven kunnen verbeteren.
 • V: Sommigen krijgen geen parochieblad maar een brief. Of andersom. A: Het probleem is dat niet iedereen de ontvangst van een brief voor de Actie Kerkbalans op prijs stelt. We ontvangen altijd veel negatieve reacties. Soms zelfs regelrechte scheldkanonnades. Dat is demotiverend. A: In het verleden werden na-belacties gehouden. Over scheldkanonnades gesproken! Maar we blijven het proberen.
 • V: Op het stembiljet voor een nieuwe parochienaam staat dat we dat tot 22 oktober aanstaande kunnen inleveren. Maar op het vertoonde diagram staat 26 september. Wat is de juiste datum? A: Wat op de dia staat is fout; het is de oude versie. 22 oktober is de juiste datum.
 • V: Ik ben het eens met de fusie. Nogal logisch dat we moeten fuseren. Het federatiebestuur heeft ons uitgelegd dat de afgelopen jaren eerst geprobeerd is om de organisaties van de parochies te uniformeren en te stroomlijnen. Dus eerst de praktische uitwerking van de fusie en als laatste de juridische fusie. Maar vindt het bestuur dat de praktische samenvoeging werkt? Is deze succesvol verlopen? Is er sprake van uniformiteit? A: Alle parochies werken volgens het organogram: beheerteams, altaarteams per locatie en een centraal vormingsteam en diaconieteam. Maar of het overal even goed werkt? We zijn er nog lang niet. A: Veel hangt af van de beheer- en altaarteams. Is er een terugkoppeling met het federatiebestuur en het pastoraal team? Dat is noodzakelijk. Overigens hebben we nog steeds nieuwe vrijwilligers nodig. Het is de bedoeling dat met de portefeuillehouder in het federatiebestuur de door de teams geconstateerde knelpunten worden gecommuniceerd.
 • V: Het bestuur is dus tevreden? A: Het proces is lopende. Maar er is nog veel werk te doen. Het is nog niet optimaal. Nog altijd staan functies open. In de Petrus & Pauluskerk bijvoorbeeld loopt het soepeler. Hier in de Bonifatiuskerk is het vervullen van de functies moeizaam verlopen. Maar ik ben blij dat er toch mensen bereid zijn gevonden. Daarover ben ik zeker tevreden. A: Het organogram moet ingroeien in de parochies. Het werkt wel. Als parochianen mij (pastoor Bakker) vragen stellen, kan ik ze doorverwijzen naar personen van de altaar- en beheerteams die de vraag kunnen beantwoorden. Vroeger kon ik dat niet. Ik krijg nu ook de helft minder mailtjes met vragen dan vroeger.
 • V: Ik spreek nu voor mijzelf. Maar volgens mij is de opzet van de nieuwe organisatie in de Bonifatiuskerk vanaf maart jongstleden stilgevallen. Ik heb dus wel wat vragen over dat nieuwe organisatiemodel. De samenwerking binnen de Bonifatiuskerk is niet verbeterd. De actieve groepjes werken langs elkaar heen. V: In de Bonifatiuskerk werken de teams niet genoeg samen. Relevante informatie wordt niet tijdig gedeeld. Alle informatie moeten we maar zelf zien te vergaren. A: Dit is uiteraard een aandachtspunt. Maar het federatiebestuur is allang blij dat er nu tenminste vrijwilligers zijn.
 • V: De aansturing van de beheer- en altaarteams ontbreekt soms. En als het komt is het vaak te laat. A: We gaan hiermee aan de slag. Ik kijk ook naar Jan Jaap Goudswaard. V: Ik zit niet in het beheerteam. Dat Wim Bakker nu minder e-mails ontvangt, is misschien geen goed teken maar juist een slecht teken. A: Hoe dan ook; we gaan vooruit en niet een stap terug zetten. Maar we moeten hier wel aan werken. A: In de Bonifatiuskerk hadden we vroeger in feite alleen maar Paul Schott en Rietje die alles organiseerden en regelden. Het grote probleem van de Bonifatiuskerk is het tekort aan actieve vrijwilligers. V: Maar volgens het diagram zijn er in de Bonifatiuskerk meer dan 400 vrijwilligers. V: Maar dat zijn voor een groot deel koorleden en inclusief de vrijwilligers in de Bernadette & Benedictuskerk! A: De opgezette structuur werkt wel maar nog niet optimaal.
 • V: Ook ik ben een voorstander van de fusie. Maar ik hoor wel over zorgen van andere parochianen over de “couleur locale” binnen de diverse kerken. Ik heb geen rationele zorgen of bezwaren tegen de fusie. Wat doet het bestuur met deze zorgen over de “couleur locale”? Overigens zijn de mensen die deze zorgen hebben nu niet aanwezig. A: Voor zover ik weet, leven deze zorgen niet bij de andere parochianen. A: Ik heb van niemand iets over deze zorgen vernomen. A: In Gouda lieten de mopperaars pas van zich horen nadat de fusie een feit was geworden. In onze parochies zijn we dus daarom andersom begonnen. Onze federatie bestaat uit 4 kerken en 11 bloedgroepen. Ik ben mij daar heel goed bewust van.
 • V: De parochie “De verrezen Christus” doet dus niet mee. Misschien over 10 jaar? Is daarover iets bekend? Of gaan ze nooit deelnemen? A: Als ze willen instappen, moeten ze dat nu doen en wel in een rijdende tram. In het verleden maakten ik (pastoor Bakker) en pastoor Van Deelen ons zorgen over afhaken. Maar nu niet meer. Ik heb hier geen oordeel meer over.
 • V: Hoe gaan de diverse secretariaten werken? Komt er één secretariaat of meerdere secretariaten? A: Er blijven verschillende secretariaten. Maar hopelijk hebben we voldoende mensen om in ieder kerkgebouw de afzonderlijke, maar per kerkgebouw identieke, secretariaatswerkzaamheden te kunnen uitvoeren. Misschien moeten we toch taken gaan samenvoegen en centraal gaan uitvoeren. De toegankelijkheid/bereikbaarheid van de kerk voor de parochianen is essentieel. Dat is belangrijker dan de vraag hoeveel secretariaten er zijn.

Bijeenkomst op 21-9-23 in de HH. Benedictus en Bernadettekerk

 • Aanwezig zijn 20 personen, waaronder 8 medewerkers en bestuursleden.
 • V: Waarom heeft het bisdom besloten om parochies te laten samenvoegen. A: Dit heeft te maken met een krimpend aantal priesters en meelevende gelovigen. Een oplossing is nodig voor het waarborgen van voldoende sacramentele bediening en het in verbinding blijven met de wereldkerk. Zo bestaat het bisdom Breda uit nog maar twee regio’s. Op een gegeven moment zal men zelfs de terretoriale indeling moeten gaan loslaten.
 • V: Opheldering over de bedragen die staan genoemd bij de kerkelijke goederen in het overzicht gegeven door de penningmeester. A: De kerkelijke gebouwen worden gewaardeerd op 1 euro. In het bedrag ‘kerkelijke goederen’ onder de Trinitasparochie is de waarde van parochiecentrum De Haard opgenomen. In het wat afwijkende bedrag onder de Bonifatiusparochie zijn diverse nader te specificeren activa ondergebracht.
 • V: Wat wordt er bedoeld wanneer men zegt stille reserves? A: Daarmee wordt bedoeld het verschil tussen de boekwaarde en de eigenlijke marktwaarde, die vaak veel hoger ligt, van een aantal objecten.
 • A: Waarom is er niet gekozen voor H. Bonifatius als nieuwe parochienaam? A: Het bestuur moet hierin voldoen aan de regels die het bisdom stelt. Dat betekent dat de nieuwe parochie niet dezelfde naam mag dragen van een al bestaande kerk of parochie binnen het bisdom.
 • V: Waarom heeft het bestuur er niet voor gekozen om de parochianen suggesties aan te laten dragen voor een nieuwe parochienaam? A: Het bepalen van de nieuwe parochienaam gaat in samenspraak van het bestuur met de bisschop. Zoals al eerder genoemd mag de parochie niet dezelfde naam krijgen als een kerk of andere parochie binnen het bisdom. Vandaar dat aan de parochianen, in samenspraak met de bisschop, twee namen zijn voorgelegd.
 • V: De financiële administratie van de Bonifatiusparochie wordt dus weer opgesplitst op basis van locatie. Na de samenvoeging van een aantal jaren geleden kiest men dus nu weer voor opsplitsen. A: Dat klopt; na de fusie zal de administratie gevoerd worden per locatie maar er komt maar één jaarrekening. De gegevens die op deze manier verkregen worden zijn beleidsmatig van belang.
 • V: Mevrouw heeft zich meermalen geprobeerd aan te melden als voorkeursparochiaan bij de Bonifatiusparochie. Hier is nauwelijks tot geen reactie op gekomen. Ook heeft zij nog nooit een Actie Kerkbalans brief ontvangen. A: De gegevens van mevrouw zullen worden opgenomen en er zal actie op ondernomen worden.
 • V: Wat is de aard van het genoemde aantal vrijwilligers per parochie? A: Het gaat om allerlei commissies, koren, werkgroepen, koffiegroepen, schoonmaakgroepen enzovoort.
 • V: Waarom worden er relatief weinig Actie Kerkbalans brieven verstuurd ten opzichte van het aantal geregistreerde parochianen? A: Er wordt één brief verstuurd per adres, en op één adres wonen vaak meer parochianen. Ook is het geval dat men in de Bonifatiusparochie een bepaalde voorselectie heeft gemaakt. Verder is het zo dat er parochianen zijn die hebben aangegeven geen post meer te willen ontvangen.
 • V: Mevrouw heeft via de notaris vastgelegd dat zij jaarlijks een bepaald bedrag overmaakt aan de Bonifatiusparochie. De vraag is of zij nu bij de notaris een nieuwe parochienaam moet opgeven. A: a) Dit hoeft tegenwoordig niet meer via een notaris vastgelegd te worden maar eenvoudig met het formulier periodieke gift van de belastingdienst; b) in de nu lopende overeenkomst hoeft de naam van de parochie niet gewijzigd te worden en c) de nieuwe overeenkomst moet wel op naam van de nieuwe parochie komen. Een bestuurslid merkt op dat dit voor het bestuur een belangrijk punt is van communicatie naar de parochianen.
 • V: Wat gebeurt er met geld dat in de toekomst nog wordt overgemaakt, zoals bijvoorbeeld in het geval van erfenis of legaat, naar bankrekeningen die inmiddels opgeheven zullen zijn? A: Dit geld zal automatisch door de bank worden teruggestort. In het geval van erfenis of legaat is de executeur testamentair verplicht ervoor te zorgen dat het geld volgens de wil van de overledene terecht komt.
 • V: In het financieel overzicht wordt nergens de PCI vermeld. A: De PCI is een apart rechtspersoon met een eigen bestuur. Het kerkbestuur kan niet aan het geld van de caritas komen.
 • V: Is er sprake van het fuseren van de bestaande werkgroepen? A: Zowel op lokaal als federaal niveau zal men op dezelfde manier blijven werken.
 • V: Is er op den duur sprake van het afstoten van één van de kerken? Veel mensen die de Benedictus en Bernadettekerk bezoeken zullen niet in staat zijn naar een andere kerk te gaan in verband met inmobiliteit. A: Die vraag speelt op dit moment geen rol.
 • V: De mogelijkheden voor spirituele ontwikkeling: er wordt vooral veel in de Martinuskerk in Voorburg georganiseerd. Voor veel mensen is dat te ver weg. Is het een idee om de locatie van lezingen en dergelijke af te wisselen? A: Een oplossing is wellicht te vinden in het organiseren van vervoer. Mobiliteit is inderdaad een aandachtspunt binnen de gemeenschappen.
 • V: Er heerst het gevoel binnen de gemeenschap dat de Benedictus en Bernadettekerk ten tijde van de voorgaande fusie veel is afgenomen. Zo wordt er in deze kerk niet meer gevormd of eerste heilige Communie gevierd. A: Een aantal feesten wordt echter nog wel in de Benedictus en Bernadettekerk gevierd, zoals Palmpasen en Hemelvaart.

Plaats een reactie