1

Bid tot de Herder: gebeden om roepingen

12 mei is het Roepingenzondag, de jaarlijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven. Als Kerk moeten we voortdurend aan de weg timmeren en alle gelovigen laten weten dat er grote nood is aan mensen die hun leven in dienst willen stellen van christus en Zijn Kerk. De keuze voor het priesterschap, permanent diaconaat of religieuze leven is meer dan de moeite waard. Zij die zich hiertoe door de Heer geroepen weten willen wij in woord en daad ondersteunen.

Daartoe is dit jaar gekozen voor zeven gebeden, elke dag van de week een nieuw gebed. De gebeden zijn gebaseerd op aandachtspunten die bisschop Van den Hende van Rotterdam noemde in zijn inleiding tijdens de landelijke impulsdag vorig jaar met als motto ‘Beter horen’. Deze zeven aanbevelingen zijn: beter horen, beter bidden, beter binden, beter buigen, meer vertrouwen, beter zien, beter kiezen.

Hieronder volgen de gebeden voor zondag 5 mei tot en met zaterdag 11 mei.

Meer informatie vindt u bij het bisdom Rotterdam en op rkkerk.nl.

 

Zondag 5 mei: Beter horen

“Hoor, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen!
Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten.” (Dueteronomium 6,4-5)

Het Joodse gebedsritme herhaalt deze oproep dagelijks.
We moeten dat woord telkens horen om het beter te verstaan en te leven!
Recept: driemaal daags.
Bidden is vertoeven in de nabijheid van God, de Ongeziene.
Bidden is ook horen, luisteren naar Gods woord. Hij spreekt ons toe.

 

Heer onze God,
Van ieder woord dat komt van U kunnen wij leven!
Leer ons uw woord te verstaan.
Doorbreek en genees in de stilte met U onze doofheid.

Heer Jezus,
U spreekt ons aan op ons verlangen.
U roept ons vervolgens op, om U na te volgen,
leerling van U te zijn en meer en meer U te vergezellen.
Maak ons tot echte navolgers van U
midden in de dagelijkse verplichtingen.
Dat wij U beter horen, ons oor beter te luisteren leggen.

Op uw woord bidden we ook om nieuwe werkers in uw wijngaard.
We vragen voor de Kerk van dit uur nieuwe leiders,
die volledig in uw Naam
zich geven voor het heil van de mensen.

Maria, Moeder van Jezus,
U hebt Gods woord gehoord en aanvaard.
Help ons hier en nu hetzelfde te doen. Amen.

 

Maandag 6 mei: Beter bidden

“Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten.” (Matteüs 9,38)

Dit betekent dat de oogst gereed is; maar God wil arbeiders aanwerven om te helpen de oogst in de schuren op te slaan. Hij heeft mensen nodig die zeggen: “Ja, ik sta klaar om uw oogst binnen te halen.” Dit betekent ook dat wij niet simpelweg roepingen kunnen ‘maken’; ze moeten van God komen. De roeping die komt uit het hart van God, moet altijd haar weg naar het hart van de mens vinden. Dit betekent dat we Hem er om moeten vragen, Hem in zijn hart raken en zeggen. “Alstublieft! Roep arbeiders! Ontsteek in hen enthousiasme voor de vreugde van het Evangelie! Doe ze begrijpen dat dit een grotere schat is dan wat ook, en dat, wie deze schat heeft ontdekt, hem door moet geven!”

We moeten God in het hart raken met ons gebed. Maar als wij God wat vragen, moeten wij ook bereid zijn te geven, af te staan. Een groep moeders uit het kleine plaatsje Lu in Noord-Italië had dit eind 19de eeuw goed begrepen: Ze begonnen de Heer te vragen, rond het Allerheiligst Sacrament, om priesters en religieuzen te roepen uit hun eigen gezinnen. God heeft de moeders spectaculair verhoord en 323 roepingen uit dit kleine plaatsje laten opstaan. Durven wij dit aan voor ons gezin, onze gemeenschap? Hierbij dan een gebed, gebaseerd op het gebed van de moeders van Lu:

 

“Heer,
laat één van mijn zonen, dochters,
iemand uit onze gemeenschap,
priester, zuster, diaken, broeder worden.
Ikzelf wil als een goed christen leven en mijn kinderen, mijn broeder, zuster
altijd leren het goede te doen,
zodat ik, wij, de genade mogen ontvangen, Heer,
u een heilig priester, zuster, diaken, broeder te mogen geven. Amen!”

 

Dinsdag 7 mei: Beter binden

“Waar twee of drie in mijn Naam bijeen ziin, daar ben ik in hun midden.” (Matteüs 18,20)

Deze belofte van Jezus doet ons samenkomen, leert ons luisteren naar zijn Woord. We komen samen omdat wij door Hem geroepen zijn. We mogen samenkomen in zijn Naam. Jezus’ Naam betekent: God redt. De Heer roept ons tot gemeenschap met Hem en het is de gemeenschap van de Kerk, waarin we elkaar kunnen zien en herkennen als leden van de Kerk: als geroepenen.

 

Heer onze God,
in Jezus, uw Zoon, roept U ons om samen te komen
en te luisteren naar uw Woord.
Bind ons aan uw Evangelie
en beziel onze geloofsgemeenschappen met ontzag voor uw Naam.
Schenk ons uw genade dat wij mogen groeien in heiligheid
om als gedoopten uw wegen te gaan in liefde en dienstbaarheid,
opdat vanuit onze gemeenschap mensen mogen opstaan
die als priester of diaken in uw Kerk werkzaam kunnen zijn
of zich toewijden als zuster of broeder
en met heel hun hart in dienst staan van de verkondiging en de liefde.
Door Christus onze Heer. Amen.

 

Woensdag 8 mei: Beter buigen

“Toen zei Ik: Hier ben Ik. Zoals er in de boekrol over Mij geschreven staat, Ik ben gekomen, o God, om uw wil te doen.” (Hebreeën 10,7)

 

Goede Vader,
Graag doe ik mijn eigen wil.
Zo worden we ook opgevoed: assertief zijn.
Niet over je laten lopen.
Niet je eigen wil doen, kan immers vervreemdend zijn.
Ben je dan nog wel jezelf?
Kun je jezelf dan nog wel ontplooien?
Verlies je jezelf niet? Kom je niet tekort?

Maar sinds uw Zoon Jezus ons ten volle heeft geleerd
wat het betekent uw Wil te volgen,
weten we dat dit wellicht niet altijd gemakkelijk en vanzelfsprekend is,
maar dat U de diepere, onontgonnen en beste lagen van onze persoonlijkheid
tot groei en wasdom laat komen.
U ziet immers altijd meer in ons
dan we ooit van onszelf verwacht hadden.
En geeft ook nog genoeg genade om uw Wil te doen!

Liefdevolle Vader,
U kent mij beter dan ik mezelf ken.
En U weet waar ik het meest geschikt voor ben,
en vooral ook waar ik het meeste nodig ben.
Als ik uw Wil doe, weet ik dat mijn liefde toeneemt.
Want dat is toch uw hoofdgebod:
“Bemin God boven alles, en je naaste als jezelf.” (Marcus 12, 28b-34).
Graag geef ik me dus over aan uw heilige Wil. Amen.

 

Donderdag 9 mei: Meer vertrouwen

“Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd, was echter niet bij hen toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem: ‘Wij hebben de Heer gezien.’ Maar hij antwoordde: ‘Zolang ik in zijn handen niet het teken van de nagelen zie, en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken, en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik zeker niet geloven.’ Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen, en nu was Tomas er bij. Hoewel de deuren gesloten waren kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij u.’ Vervolgens zei Hij tot Tomas: ‘Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde en wees niet langer ongelovig maar gelovig.’ Toen riep Tomas uit: ‘Mijn Heer en mijn God!’ Toen zei Jezus tot hem: ‘Omdat ge Mij gezien hebt gelooft ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.’” (Johannes 20,24-29)

 

Heer,
maak mij een instrument van uw vrede,
opdat ik waar tweedracht is, eenheid breng
waar dwaling is, waarheid
waar twijfel is, geloof
waar wanhoop is, hoop
waar schaduw is, licht
en waar verdriet is, vreugde.
Amen.

(Uit een gebed in de geest van de H. Franciscus van Assisi.)

 

Vrijdag 10 mei: Beter zien

“‘Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?’ … Toen keek Jezus hem liefdevol aan en sprak: ‘Eén ding ontbreekt u: ga verkopen wat ge bezit en geef het aan de armen, daarmee zult ge een schat bezitten in de hemel. En kom dan terug om Mij te volgen.’” (Matteüs 10,17-21)

Een jonge man hoopt deel te krijgen aan het eeuwig leven, het eeuwige te zien, en hij vraagt Jezus wat hij daarvoor moet doen. Hij onderhoudt al netjes de geboden en is goed op weg, denkt hij. Maar toch is er steeds die vraag, dat verlangen in zijn hart: Is er niet iets meer?

 

Heer,
Uw mensen zijn wij,
steeds met U onderweg.
Voor eeuwig zouden wij U willen toebehoren,
maar daarin zijn wij klein en kwetsbaar.

Zie hoe wij U zoekend vragen:
‘Wat ontbreekt mij nog?
Zie ik iets over het hoofd?
Wat belemmert mij om U te volgen?’

Jezus, U ziet beter dan wij
liefdevol ziet U ons aan, recht in het hart.
Help ons om beter te zien,
zodat wij zien zoals wij gezien worden.

Beweeg ons om los te laten
wat ons weerhoudt om ons over te geven aan u.
Slechts één ding is nodig:
Maak ons vrij om U te volgen. Amen.

 

Zaterdag 11 mei: Beter kiezen

“Eén van de leerlingen zei tot Jezus: ‘Heer, laat mij eerste teruggaan om mijn vader te begraven.’
Jezus zei Hem. ‘Volg Mij; laat de doden hun doden begraven.’”(Matteüs 8,21-22)

We kunnen niemand dwingen tot een roeping of om een (levens)bestemming verplicht aan te nemen. De Heer nodigt weliswaar uit en roept op tot navolging, maar Hij laat ons vrij. Maar in die vrijheid moet je wel zien waar het op aankomt. We stellen veel uit, jonge mensen blijven zich oriënteren op belangrijke keuzes. Is de vrijheid onbegrensd, of misschien te groot geworden? Beter kiezen, zien waar het op aankomt.

 

Heer onze God,
U roept elk mens tot een leven van heiligheid en geluk
en nodigt ons uit uw stem te verstaan en U te volgen.

Dat is niet eenvoudig in de wereld waarin wij leven.
Veel weerhoudt ons ervan aan uw roepstem gehoor te geven.

Daarom bidden wij:
schenk uw Geest van wijsheid aan jonge mensen
die U wel zouden willen volgen,
maar te midden van de vele mogelijkheden die het leven biedt,
geen keuze durven maken en alle opties open houden.

Help hen hun hart te openen voor U
en zich aan U toe te vertrouwen.
Roep velen van hen tot een leven als priester, diaken of religieus,
en laat hen ervaren dat zij alleen zó hun geluk kunnen vinden, in U.

Wij vragen het U op voorspraak van Maria,
die ervoor gekozen heeft uw stem te gehoorzamen,
door Christus onze Heer. Amen.

Reactie ( 1 )

  1. Beantwoorden
    Lan Le zeg

    Hartelijk dankt voor deze inspirerende gebeden. Ik heb iets later ontdekt. Maar ik geloof dat God me ertoe geleid heeft om de website te openen. God weet precies wat ik nodig heb. Met deze gebeden kan ik mijn hele leven blijven herhalen. Want ik wil graag als God’s werktuig worden.

Plaats een reactie